Sökning: "vägtransporter"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet vägtransporter.

 1. 1. Greenhouse Gas Emissions Reduction in the Heavy-Duty Transport Sector - A Case Study of Renewable Energy Carriers in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Karolina André; William Degerstedt; [2021]
  Nyckelord :Battery electric vehicle; Biofuels; Greenhouse gas; Heavy-duty vehicles; LCA; Renewable energy carriers; Renewable fuels; TCO; Transport sector; Well-to-wheel; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den svenska transportsektorn står för ungefär en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser och släppte 2019 ut 16,4 Mt CO2-ekvivalenter. Av dessa står den tunga vägtrafiken för cirka 20 % och är efter passagerarfordonen den största källan till utsläpp av växthusgaser inom sektorn. LÄS MER

 2. 2. Vägar fram för vägtransporternas ”Färdplan för Fossilfri Konkurrenskraft” : Potentialen för alternativa perspektiv

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lars Åhrberg; [2021]
  Nyckelord :samhällsplanering; vägtransporter; klimat; fossilfrihet; tillväxt; nedväxt; livscykel;

  Sammanfattning : ”Färdplaner för Fossilfri Konkurrenskraft” är en nationell klimatpolicy, där Sveriges tre branschorganisationer för vägtransporter har tagit fram färdplaner för hur de ska bli fossilfria till år 2045. Då klimatpolicys i kombination med tillväxt hitintills inte fått någon effekt på de stigande halterna av koldioxid i atmosfären, lyfter denna uppsats fyra alternativa perspektiv till tillväxten, för att se om och hur dessa förankras i Färdplanerna. LÄS MER

 3. 3. Vägen mot ökad transporteffektivitet - En studie om hur ökad transporteffektivitet kan möjliggöra för transportköpare inom byggsektorn att minska sin miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Lundgren; Heléne Freij; [2020-06-30]
  Nyckelord :transporteffektivitet; transportköpare; byggsektorn; KPI; digitala hjälpmedel; miljöpåverkan; supply chain management;

  Sammanfattning : Vägtransporter är det dominerande transportslaget i Sverige och dessa transporter ökar i antal.Utsläpp från lastbilstransporter bidrar till den globala uppvärmningen och som en följd av denökade miljömedvetenheten har ett ökat tryck uppstått på företag för att de skall bidra tillförbättring. LÄS MER

 4. 4. APPLIKATION AV CYKELLADDNING OMBORD PÅ JÄRNVÄGSFORDON : Konceptutveckling av elcykelladdning ombord på Öresundståget Contessa X31 i samarbete med Bombardier Transportation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Olivia Nydestedt; Amanda Sylvan; [2020]
  Nyckelord :elcykel; snabbladdning; utsläpp; elmatning; järnvägsfordon;

  Sammanfattning : There is a great need to reduce the use of fossil-fueled road transport. In order to encourage the use of public transport, opportunities for the application of electrical charging stations for e-bikes aboard railway vehicles were analyzed. LÄS MER

 5. 5. Exploring Barriers towards Adoption within Electric Road Systems : A Case Study of the User Perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Frida Borin; Linnea Tjernlund; [2020]
  Nyckelord :Electric Road System; ERS; Barriers towards Adoption; Industry of transportation; Elvägar; barriärer mot teknikövergångar; Transportindustri;

  Sammanfattning : In recent years, Electric Road Systems (ERS) has emerged as a potential solution for sustainable road transport. However, early ERS commercialization has turned out to be challenging and it is needed to better understand what drives a user’s decision to adopt ERS. LÄS MER