Sökning: "väl underbyggda val"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden väl underbyggda val.

 1. 1. Från frånvaro till valkompetens : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares arbete med elever som har problematisk frånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Hallin; Björn Södergren; [2021]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledning; problematisk frånvaro; skolplikt; väl underbyggda val; psykisk ohälsa; utanförskap; skolavhopp; careershipteorin;

  Sammanfattning : I denna examensuppsats undersöker författarna hur erfarna studie- och yrkesvägledare arbetar med ungdomar med problematisk frånvaro. Studien är avgränsad till grundskolan och är baserad på semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Praktisk utfodring av katter i Sverige : en enkätundersökning om hur kattägare utfodrar sina katter och var de hämtar information om foder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jenny Andersson; Caroline Axelsson; [2021]
  Nyckelord :enkät; godis; fodermängd; foderval; färskfoder; förtroende; torrfoder; våtfoder;

  Sammanfattning : Hur svenska kattägare utfodrar sina katter i praktiken och var de inhämtar information om foder är ett relativt outforskat ämne. Att få bättre förståelse för vad som är viktigt för kattägare i deras val av foder kan öka djurhälsopersonalens förmåga och kompetens att ge råd kring nutrition. LÄS MER

 3. 3. ”Det är ju det hela skolgången syftar till: att förbereda för ett kommande yrkesliv” : ”Det är ju det hela skolgången syftar till: att förbereda för ett kommande yrkesliv”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ann-Christin Sannefur; Ulrika Ring; [2021]
  Nyckelord :study and career guidance; compulsory school; teachers perspective; wide career guidance; studie- och yrkesvägledning; grundskola; lärarperspektiv; vid vägledning;

  Sammanfattning : I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011 står det att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Forskning inom studie- och yrkesvägledning visar på stora brister hur området integreras i skolan. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledning för alla? : Studie- och yrkesvägledares erfarenheter av pojkars deltagande i studie- och yrkesvägledande aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Edholm; Jonna Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Deltagande; kön; pojkar; process; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte var att undersöka uppfattningar hos studie- och yrkesvägledare om pojkar tenderar att delta i studie och yrkesvägledande aktiviteter i lägre utsträckning än flickor och i sådana fall identifiera och belysa bakomliggande orsaker till detta. Vidare innefattade syftet att få ökad förståelse för hur studie- och yrkesvägledning bedrivs och skulle kunna bedrivas för att nå fler elever och utjämna en eventuell variation mellan könen. LÄS MER

 5. 5. Hjälp eleverna välja : En studie om lärares arbete med elevers valkompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Jenny Bagge Anlind; Anna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Career Management Skills; Teacher; Gender; Gender patterns; Self-efficacy; Valkompetens; Lärare; Genus; Könsmönster; Situationsspecifikt självförtroende;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera hur grundskollärare beskriver sitt arbete med elevers valkompetens, särskilt när det gäller att uppmärksamma könsmönster och stärka elevers självförtroende för att kunna göra väl underbyggda val. För datainsamling användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och en tematisk analys för att analysera insamlad data. LÄS MER