Sökning: "välbefinnande kasam"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden välbefinnande kasam.

 1. 1. Arbetslivets galenskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Jennifer Hedström; Mathilda Forsell; [2023]
  Nyckelord :Chefer; Hälsa; Ohälsa; Välbefinnande; Arbetsrelaterad ohälsa; KASAM; Krav-Kontroll-Stöd-modellen och Kulturella dimensioner.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Anställdas välbefinnande är betydelsefullt för organisationens produktivitet och effektivitet. Arbetets takt och karaktär förändras till följd av förhöjda krav och riskfaktorer, vilket utmanar anställdas hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Gemenskapens betydelse för att stärka känslan av sammanhang på arbetet : En kvalitativ studie om upplevelsen av känslan av sammanhang på ett detaljhandelsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Rebecka Ax; Stina Grek; [2023]
  Nyckelord :Sense of coherence SOC ; Comprehensibility; Manageability; Meaningfulness; Antonovsky; Values; Fellowship; Health promotion; Health and well-being at work; Sense of coherence at work; Känsla av sammanhang KASAM ; Begriplighet; Hanterbarhet; Meningsfullhet; Antonovsky; Värdering; Gemenskap; Hälsofrämjande; Hälsa och välbefinnande på arbetet; Känsla av sammanhang på arbetet;

  Sammanfattning : För att främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatser börjar ett perspektiv på arbetsmiljöarbete gå från att fokusera på vad som gör människor sjuka, till att fokusera på vad som gör människor friska. Ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete har därmed börjat att växa fram som innebär att utveckla, möjliggöra och bevara det som fungerar bra på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Tandhygienisters arbetssätt och välmående under Covid-19 : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ayda Jafari; Salina Ly; [2023]
  Nyckelord :Qualitative Study; mental health; sense of coherence; Covid in dental care; Kvalitativ studie; mental hälsa; känsla av sammanhang; Covid i tandvården;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Covid-19 var ett nytt fenomen i samhället och har medfört nya erfarenheter och upplevelser inom vårdrelaterade yrken. Genom att ta del av tandhygienisternas upplevelser i arbetet under pandemin erhålls ökade kunskaper om Covid-19 inom tandvården. Detta medför en förbättrad förståelse inför framtida pandemier. LÄS MER

 4. 4. En känsla av sammanhang för ökad existentiell hälsa : En kvalitativ studie om en kommuns förutsättningar att skapa en meningsfull livsmiljö för sina medborgare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linda Pröjtz-Ålund; [2023]
  Nyckelord :Existentiell hälsa; mentalisering; KASAM; Theory of mind; kognitiv fluiditet; kommunala verksamheter; kognitiv förmåga; parakosmos; imaginära världar; bibliotek; integration;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att genom semistrukturerade intervjuer samt deltagarobservationer undersöka vad Nyköpings kommun gör för att främja sina invånares existentiella hälsa utifrån WHO:s definition av vad som är betydelsefullt för en hållbar livsmiljö. Den existentiella hälsodimensionens betydelse är något som oftare uppmärksammas i internationella vetenskapliga studier och då främst genom tre aspekter; fysisk, psykisk och social hälsa. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet på fritidshemmet : En kvalitativ intervjustudie om hur fritidshemslärare förhåller sig till arbetet med fysiska aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Hugo Hanser; Linus Lennholm; [2023]
  Nyckelord :Leisure teachers; Physical activity; Approach; Enable; KASAM; Fritidshemslärare; Fysisk aktivitet; Förhållningssätt; Möjliggörande; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen och kunskapen om hur fritidshemslärare förhåller sig till att arbeta med fysisk aktivitet på fritidshemmet. Frågeställningarna som fokuseras är: Vilket förhållningssätt har fritidshemslärarna angående arbetet med fysiska aktiviteter? Vad är syftet med fysisk aktivitet på fritidshemmet enligt fritidshemslärarna? Hur möjliggörs fysiska aktiviteter i de olika fritidshemsverksamheterna? I denna kvalitativa studie genomförs semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide tillsammans med sex fritidshemslärare. LÄS MER