Sökning: "välfärd ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden välfärd ekonomi.

 1. 1. "DET ÄR VÄLDIGT TRÅKIGT NÄR EKONOMI AVGÖR FRÅGAN OM BARNETS BÄSTA" : Hur utredande socialsekreterare förstår och förhåller sig till principen om barnets bästa utifrån deras faktiska och upplevda handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Olars; Natalie Claesson; [2021]
  Nyckelord :the best interests of the child; room for maneuver; social worker; participation; children’s needs; Bronfenbrenner’s developmental ecology; barnets bästa; handlingsutrymme; socialsekreterare; delaktighet; barns behov; Bronfenbrenners utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka utredande socialsekreterares förståelse av och förhållningssätt till principen om barnets bästa. Tidigare forskning visar på att barnets bästa som begrepp är svårdefinierat, att hög arbetsbelastning och tidsbrist kan påverka bedömningar om barnets bästa och att tillit samt en förtroendefull relation mellan socialsekreteraren och barnet kan främja delaktigheten. LÄS MER

 2. 2. Vi har haft turen : En undersökning av utanförskapet för människor med intellektuell funktionsnedsättning utifrån ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fredrik Hofman; Agnes Lillieh; [2020]
  Nyckelord :intellectual disability; alienation; inclusion; stigma; exclusion; intellektuell funktionsnedsättning; utanförskap; inkludering; stigma; exkludering;

  Sammanfattning : I studien undersöks utanförskap kopplat till människor med intellektuell funktionsnedsättning och vilka faktorer som kan motverka och påverka det. Utanförskapet undersöks utifrån ett föräldraperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Furuviksparken : en programhandling hur Furuviksparken blir hållbar in i framtiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elin Funemo; [2020]
  Nyckelord :djurparker; hållbarhet; social välfärd; djurvälfärd; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Furuviksparken ingår i koncernen Parks and Resorts och bidrar liksom andra djurparker med forskning om hur utrotningshotade arter kan skyddas i hela världen. Syftet med detta självständiga arbete var att få kunskap om hur djurparker planeras i ett landskapsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Offentlig upphandling : En studie av vilken effekt en kontraktsuppdelning i delkontrakt har på antalet budgivare vid offentlig upphandling av lokalvårdstjänster

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Johan Flinkfelt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling utgör en ansenlig del av svensk ekonomi och står årligen för närmare 20 procent av Sveriges BNP (Konkurrensverket, 2013). På europeisk och nationell nivå finns målsättning att underlätta för små och medelstora företag att delta vid offentlig upphandling, då ett ökat antal budgivare innebär ökad konkurrens vilket förväntas medföra lägre priser. LÄS MER

 5. 5. Chefer i förbättringsarbete : en intervjustudie om första linjens chefers upplevelse av förbättringsarbete

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonas Carlström; Evelyn Olsson; [2020]
  Nyckelord :förbättringsarbete; implementering; första linjens chefer; upplevelse; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Det ökade vårdbehovet i takt med minskade resurser, ställer krav på vårdorganisationer att bedriva förbättringsarbete. Det ligger i första linjens chefers uppdrag att utveckla och förbättra verksamheterna för att möta dessa krav som ställs på verksamheterna. LÄS MER