Sökning: "välfärd i australien"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden välfärd i australien.

 1. 1. Hur klimat och levnadsvanor förändrar den upplevda hälsan : En intervjustudie med svenskar som har flyttat till Australien

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Paula Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Australia; Climate; Health; Lifestyle habits; Sweden; Australien; Hälsa; Klimat; Levnadsvanor; Sverige;

  Sammanfattning : Klimat och levnadsvanor är faktorer som kan påverka människors upplevda hälsa. Denna studie har utforskat hur svenskar som har flyttat till Australien upplever att deras hälsa har förändrats efter flytten. En kvalitativ studie har gjorts genom 10 semistrukturerade intervjuer, med svenskar som numera bor i Australien. LÄS MER

 2. 2. Att bemöta flyktingar med psykisk ohälsa : Ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Agron Shabani; Linda Sverin; [2015]
  Nyckelord :refugees; nurse; mental health; cultural competence; interpreters; immigrants;

  Sammanfattning : Sverige tar i dagsläget emot en stor andel flyktingar och flertalet av dessa flyktigar lider av psykisk ohälsa. Stress, ångesttillstånd, depression och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är några diagnoser som förekommer bland flyktingar. För att hjälpa dessa patienter krävs både kulturell och språklig kompetens inom vården. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapi är mer än manuella metoder : En självreflektiv studie kring kritiska incidenter under utlandspraktik i Australien och Thailand

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Helena Grubelic; Danielle Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Fysioterapi; självreflektion; utlandspraktik; kultur; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I vården i Sverige möts människor från olika kulturer och en insikt om hur den egna kulturen påverkar fysioterapeuten är en värdefull komponent i att kunna erbjuda god vård. Genom självreflektion över möten med människor från andra kulturer kan fysioterapeuten lära om sig själv och påbörja resan mot kulturell kompetens. LÄS MER

 4. 4. Välfärd hos frilevande hästar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Karin Näslund; [2013]
  Nyckelord :välfärd; frilevande hästar; feral; domesticerad; tam;

  Sammanfattning : Spritt över världen finns en mängd frilevande hästar av varierande storlek och ursprung, gemensamt för dem alla utom Przewalskihästarna är att de är ferala. Ferala hästar härstammar från domesticerade hästar som av någon anledning återförvildats. Vissa har rymt ur fångenskap, andra har släppts fria. LÄS MER

 5. 5. Vendor due diligence - effektivare förvärvsprocess

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Ann-Christine Schmidt; [2008]
  Nyckelord :Mergers Acguisitions; Företagsekonomi; Due diligence; Vendor due diligence; Förvärvsprocess; Undersökningsplikt; Upplysningsskyldighet; Fusioner och förvärv;

  Sammanfattning : Välfärd kräver tillväxt och tillväxt kräver ett dynamiskt näringslivFör att kunna erbjuda medborgarna i Sverige en bra välfärd krävs att antalet företag blir fler och att existerande företag kan utvecklas. Detta möjliggörs genom att ett dynamiskt och utvecklande näringslivsklimat skapas där förutsättningarna för landets företagare kontinuerligt utvecklas. LÄS MER