Sökning: "välfärd teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade orden välfärd teorier.

 1. 1. "Jag tror inte sociala medier påverkar oss, men jag är inte helt säker" : En kvalitativ studie om hur unga vuxna upplever sociala medier och hur de påverkas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Magnus Larsson; Ellinor Johnson; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Gender; Interaction; Perceptions; Power; Social media; Genus; Interaktion; Makt; Sociala medier; Uppfattningar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka förståelsen för hur kvinnor och män i åldrarna 20-25 upplever och påverkas av sociala medier, med aspekter som makt, integration och genus. Således utgår studien ifrån frågeställningen, Hur upplever unga vuxna sociala medier och hur påverkas dem? som berör upplevelsen av hur sociala medier kan påverkar individen. LÄS MER

 2. 2. "Det känns nästan som att man måste övertala dem om att de varit utsatta" : Yrkesverksammas upplevelser av arbetet med äldre kvinnor som utsätts för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maja Wally; Lovisa Forsberg; [2022]
  Nyckelord :domestic violence; elder women; exposure; prevention; social work; violence; våld i nära relation; äldre kvinnor; utsatthet; socialt arbete; våld;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks yrkesverksammas upplevelser av det sociala arbetet kring våld mot äldre kvinnor i nära relation, samt deras upplevelser avseende möjligheter och svårigheter för att nå ut till samt stödja dessa kvinnor. De delar som undersöks gällande våldet är de yrkesverksammas upplevelser om vilken kunskap och syn på våldet som finns hos såväl kvinnan som inom professionen, samt vilket stöd som finns att tillgå för den våldsutsatta äldre kvinnan. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av socialt stöd och motivation inom Anonyma alkoholister : En kvalitativ undersökning av individers upplevelser kring socialt stöd och motivation samt dess påverkan av Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jacqueline Ericsson; Linnéa Hansson; [2022]
  Nyckelord :Social work; alcoholism; alcohol-abuse; Anonymous Alcoholics; motivation; social support; Socialt arbete; alkoholism; alkoholmissbruk; Anonyma alkoholister; motivationsarbete; socialt stöd;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how active participants in Alcoholics Anonymous experience the importance of social support and motivation within the group to maintain sobriety, and how this was affected by the covid-19 pandemic. The purpose is answered based on two questions: What significance does social support and motivation have for individual participants in Alcoholics Anonymous for maintaining sobriety? What opportunities have existed to provide continued social support during the pandemic and has the pandemic affected the motivation of the individual participants? The study uses a qualitative method consisting of semi-structured interviews with two active participants in Alcoholics Anonymous and six active participants who hold a position of trust as group service representatives in Alcoholics Anonymous. LÄS MER

 4. 4. När det inte blev som man hade tänkt sig! : Mellanchefers vision och faktiska upplevelse av chefsrollen och hur den påverkar chefers hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Besnik Emini; Matilda Wikholm; [2022]
  Nyckelord :Leadership; expectations; outcomes; pitfalls; contradictory ideals; Ledarskap; förväntningar; utfall; fallgropar; motsägelsefulla ideal;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa mellanchefers initiala förväntningar på sitt eget arbete och hur arbetserfarenheten påverkat deras psykosociala arbetsmiljö och syn på chefsrollen. Genom en kvalitativ studie har vi genomfört semistrukturerade intervjuer för att samla vårt empiriska material. LÄS MER

 5. 5. Konsten att skilja mellan förövaren och dennas handlningar : En kvalitativ forskningsstudie om yrkesverksammas arbete med förövare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Kolbert; Magdalena Koraish; Anna Ottander; [2022]
  Nyckelord :Violence in close relationships; men s violence against women; treatment work; gender; power; masculinity; male norm; male ideal; stigmatization; Sweden.; Våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor; behandlingsarbete; genus; makt; maskulinitet; mansnorm; mansideal; stigmatisering; Sverige.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de yrkesverksammas perspektiv på det behandlingsarbete de utför med män som utövat våld i nära relation. Genom studien undersöktes även vilka incitament som yrkesverksamma ansåg vara verksamma respektive mindre verksamma för förövarnas hjälpsökande. LÄS MER