Sökning: "välfärdsinstitutioner"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet välfärdsinstitutioner.

 1. 1. Är frikoppling av ekonomin möjlig? Textanalys av Jackson & Wallerstein

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Adam Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Ekonomisk tillväxt; BNP; ekonomisk frikoppling; världssystemsanalysen; ekologisk ekonomi; Economic growth; GDP; Decoupling; World system analysis; Ecological economy;

  Sammanfattning : denna textanalys har författarna Jackson (2009) Prosperity without growth – economics for a finite planet och Wallerstein (2004) World system analysis – an introduction analyserats. Syftet med textanalysen är att jämföra Wallersteins och Jacksons texter utifrån deras syn på det nuvarande ekonomiska systemet och möjlighet till ekonomisk frikoppling. LÄS MER

 2. 2. Transpersoners förtroende för välfärdsinsitutioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Isaac Cedercrantz; Johanna Boklund; [2016]
  Nyckelord :transpersoner; institutionellt förtroende; välfärd; socialkonstruktivism; Transgender; institutionell trust; welfare; social constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vilket förtroende för offentliga välfärdsinstitutioner har transpersoner i Sverige? Denna kandidatuppsats vill undersöka förtroendet för offentliga välfärdsinstitutioner. Förtroende för institutioner verkar påverka i vilken utsträckning en individ vänder sig till välfärdsinstitutioner och litar på välfärden. LÄS MER

 3. 3. Transpersoners förtroende för välfärdsinstitutioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johanna Boklund; Isaac Cedercrantz; [2016]
  Nyckelord :transgender; institutional trust; welfare; social consructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : To what degree do transgender people trust welfare? This bachelor thesis aims to survey the trust in welfare institutions. Trust in institutions seems to affect to which extent people turn to and trust in welfare and will hence have consequences on individuals everyday- lives. LÄS MER

 4. 4. Förtroende och mottagande : Påverkan av kommunalt flyktingmottagande på förtroendenivåer 1996-2013

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Fredin; [2016]
  Nyckelord :Förtroende; Förtroendenivåer; Välfärdsstaten; Välfärdsinstitutioner; Tillit; Attityder; Attitydförändring; Flyktingmottagande; Kommunmottagande;

  Sammanfattning : Denna undersökning studerar hur det svenska asyl- och flyktingmottagandet på kommunal nivå påverkar förtroendet för välfärdsstaten och förtroendet för andra människor. Den existerande forskningen på området, både internationellt och inom Sverige, ger en delvis motsägelsefull bild av hur denna påverkan kan komma att ta sig ut, något som i kombination med de historiskt höga nivåerna av flyktingmottagande i Sverige ger god anledning att intressera sig för frågan. LÄS MER

 5. 5. Att skaffa barn, samspelet mellan institutioner, arbetsvillkor och resurser : En jämförelse mellan Sverige och Spanien

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lovisa Wiklund; [2013]
  Nyckelord :Fertilitet; välfärdsregimer; Sverige; Spanien; institutioner; familjepolitik; resurser; arbetsvillkor;

  Sammanfattning : Svårigheter att kombinera arbete och barn ses som en av de främsta anledningarna till den låga fertiliteten i Sydeuropa. I Skandinavien med välfärdsinstitutioner som ger stöd för föräldrar att kunna kombinera arbete och familjeliv är fertiliteten desto högre. LÄS MER