Sökning: "välfärdsstat"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet välfärdsstat.

 1. 1. "Vart tar alla IT-människor vägen efter 60?" : En kvalitativ studie om äldres upplevelse av att arbeta inom IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lisa Hien Teoh; Jennica Robertsson; [2020]
  Nyckelord :ålderism; äldre; stereotyper; pension; age management; motivation;

  Sammanfattning : I Sverige sker en demografisk förändring vilket innebär att andelen äldre i befolkningen ökar. Förklaringar till detta är minskade födelsetal och att människor lever allt längre. Detta innebär då att andelen i arbetsför ålder minskar. LÄS MER

 2. 2. SOCIONOMSTUDENTERS ATTITYDER TILL DEN SVENSKA VÄLFÄRDSSTATEN : En kvantitativ studie av Socionomstuderandes attityder till den svenska välfärdsstaten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniel Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :välfärdsstat; socionomstudenter; attityder; politik; byråkrati.;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att undersöka socionomstudenters attityd till den svenska välfärdsstaten och om attityden hos socionomstudenterna gentemot välfärdsstaten skiljer sig beroende på uppväxtförhållande. Vidare ämnar jag undersöka socionomstudenters kunskaper och inställning till politik och arbetsgivare. LÄS MER

 3. 3. ”Det var väl då jag började förstå att han använde pengar för att få mig i ett underläge” : En studie om betydelsen av resurser kopplat till ekonomiskt våld i nära relationer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Helia Tekfi; [2020]
  Nyckelord :ekonomiskt våld; våld i nära relationer; välfärdsstat; myndigheter; resurser; kapital;

  Sammanfattning : Ekonomiskt våld är ett utbrett samhällsproblem, trots det finns fortfarande relativt lite forskning som fokuserar på den ekonomiska dimensionen av våld i nära relationer. Med ett analytiskt fokus på resurser syftar denna studie till att utveckla förståelsen av mäns ekonomiska våld mot kvinnor och att undersöka myndigheters bemötande av detsamma. LÄS MER

 4. 4. Kunskapen bakom det goda hemmet : Spänningsfältet mellan det offentliga och det privata

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Gustav Håkansson Villalobos; [2020]
  Nyckelord :Offentlighet; Privat; Kunskapssyn; Rum; Sfär; Aktör; Miljonprogrammet; Allmännyttan; Välfärdsstat;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer analysera sex olika rapporter som tillhör en rapportserie framtagen av Statens institut för byggnadsforskning för att förklara den kunskapsbildning som låg till grund för 1960-talets bostadsbyggande. Uppsatsen kommer att utgå från en kvalitativ innehållsanalytisk metod för att analysera rapporternas innehåll, detta eftersom det är utsagorna från både enkäter och intervjuer som låg till grund för det fortsatta kunskapsbyggandet under rapporternas uppkomst. LÄS MER

 5. 5. Från rasbiologi till rekordår – en dekonstruktion av fyra svenska myndighetsdiskurser om romer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nils-Johan Olsson; [2020]
  Nyckelord :Romer; myndighetsdiskurser; dekonstruktion; minoritet; essentialism; modernisering; intertextualitet; explicit dikotomi; implicit dikotomi; välfärdsstat;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks svenska myndigheters föreställningar om den romska minoriteten under tidsperioden 1923–1966. Genom att analysera fyra olika myndighetsdiskurser (1923, 1944, 1956 och 1966) har jag undersökt myndigheters konstruktioner av den romska minoriteten i Sverige. LÄS MER