Sökning: "välja eller välja sara"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden välja eller välja sara.

 1. 1. Ratification and Reservations: A Window-Dressing Exercise? A Study on Reservations to Human Rights Treaties

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Egelberg; [2021]
  Nyckelord :Public international law; reservations; human rights treaties; treaties; human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For the conditions under which States may reserve themselves to certain provisions of a Convention, which they nevertheless wish to oblige themselves to, are regulated in Article 19 VCLT. States may make reservations under this Article unless: (a) a reservation is prohibited by the treaty, (b) the treaty provides that only reservations of a certain kind – and the reservation in question is not of that kind, or (c) the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty. LÄS MER

 2. 2. Mark för utveckling av samhällsfastigheter, hur värderas den? - En analys av hur kommuner fastställer marknadsvärdet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Hilda Stensson; Sara Lofthammar; [2021]
  Nyckelord :EUs statsstödsregler; fastighetsutveckling; fastighetsvärdering; kommunal markförsäljning; marknadsvärde; ortsprismetoden; samhällsfastigheter; värderingsmetod; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics; Business and Economics;

  Sammanfattning : Utvecklingen av samhällsfastigheter har under de senaste åren gått från att vara en kommunal angelägenhet till något som allt fler aktörer fått upp ögonen för. Ett stort behov av skolplatser och särskilda boenden för äldre har inneburit att flera svenska kommuner avyttrat sin mark till både privata och kommunala bolag som får stå för utvecklingen av morgondagens skolor och äldreboenden. LÄS MER

 3. 3. Slit och släng eller spara och bevara? : En kvalitativ studie om kvinnliga konsumenters förhållande till hållbarhet utifrån användningsfas och bortskaffning av kläder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Yangyi Zhu; Sara Jonsson; Malin Hagström; [2021]
  Nyckelord :Användningsfas; konsumentbeteende; hållbarhet; bortskaffning; symbolisk föråldring; känslomässig anknytning; mode;

  Sammanfattning : Kläder är material-intensiva produkter som i dagens samhälle konsumeras i snabb takt, vilket bidragit till att klädindustrin har en stor miljömässig påverkan vid produktion, distribution och underhållning av kläder. För att skapa en mer hållbar klädindustri behöver de kläder som redan är tillverkade ha en längre livslängd med ett förändrat konsumentbeteende. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av att få en bröstrekonstruktion efter mastektomi : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Nilsson; Sofi Svensson; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Breast reconstruction; Experience Mastectomy; Women; Bröstcancer; Bröstrekonstruktion; Erfarenheter; Kvinnor; Mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I vissa fall måste kvinnan ta bort delar av, hela eller båda brösten, en så kallad mastektomi. Förlora bröstet är både psykiskt och fysiskt svårt och livskvaliteten påverkas. Kvinnan kan välja att genomgå en bröstrekonstruktion. LÄS MER

 5. 5. Frivillig Revision: Ur ett legitimitetsperspektiv : En studie om intressenters inställning till revision som legitimering

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Lilja; Paulina Marklund; [2020]
  Nyckelord :Voluntary audit; Mandatory audit; Legitimacy; Stakeholders; Small companies; Frivillig revision; Revisionsplikt; Legitimitet; Intressenter; Mindre företag;

  Sammanfattning : Idag har mindre företag det fria valet att välja mellan användning av revision eller inte. Revisionsplikten avskaffades 2010 då en lagändring genomfördes med målet att kostnadsunderlätta för mindre företag. LÄS MER