Sökning: "vändpunktens kronotop"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vändpunktens kronotop.

  1. 1. Upp och ned, hit och dit : En romananalys av Haruki Murakamis Fågeln som vrider upp världen utifrån Michail Bachtins kronotopteori

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

    Författare :Fanny Lindgren; [2012]
    Nyckelord :Mikhail Bakhtin; Murakami Haruki; chronotope; The Wind Up Bird Chronicle; the chronotope of every-day life; the chronotope of the road; the chronotope of crisis; the chronotope of the castle; magical realism; The Dialogical Word; Michail Bachtin; Haruki Murakami; kronotop; Fågeln som vrider upp världen; vardagslivets kronotop; slottets kronotop; vägens kronotop; vändpunktens kronotop; magisk realism; Det dialogiska ordet;

    Sammanfattning : In this essay Murakami Haruki’s novel The Wind Up Bird Chronicle was analysed from the perspective of Mikhail Bakhtin’s theory of the chronotope. The aim was to explore the concept of time and space as presented in the novel. LÄS MER