Sökning: "värdeöverföringsregler"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet värdeöverföringsregler.

 1. 1. ABL:s utvidgade värdeöverföringsregler då ett aktiebolag är komplementär i ett kommanditbolag : Utgångspunkt ur NJA 2014 s. 604

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Martina Olsson; Olle Månsson; [2015]
  Nyckelord :associationsrätt; aktiebolag; kommanditbolag; värdeöverföringsregler;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Är ABL:s värdeöverföringsregler tillämpliga på aktiebolags agerande som komplementär i kommanditbolag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Svenburg; [2014]
  Nyckelord :associationsrätt förmögenhetsrätt civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Eftersom aktieägare i aktiebolag inte är personligt ansvariga för aktiebolags förpliktelser, så återfinns värdeöverföringsregler i 17 kap. ABL (Aktiebolagslag 2005:551). LÄS MER

 3. 3. Ansvarsbrotts relation till borgenärsskyddsregler : En undersökning av ansvarsgenombrott och borgenärsskyddsregler under olika lagstiftningsregimer

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Jens von Gertten; [2009]
  Nyckelord :Ansvarasgenombrott; aktiekapital; värdeöverföringsregler; andra bolagsdirektivet; MBCA;

  Sammanfattning : Framställningen behandlar aktiekapitalets och värdeöverföringsreglers funktion som borgenärsskydd ur ett internationellt perspektiv med tyngdpunkt på Common Law jurisdiktioner. Ansvarsgenombrottsinstitutet, i ett internationellt sammanhang, har även en central funktion i framställningen då otillräckliga borgenärsskyddsregler lämnar borgenärer med att ansöka om ansvarsgenombrott som en sista utväg för att bli ersatta. LÄS MER