Sökning: "värdebaserad prissättning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden värdebaserad prissättning.

 1. 1. Den gynnsamma länken mellan studenter och näringsliv? : En studie av fem studentkonsultföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofia Gudmundsson; Julia Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Student consulting companies; knowledge companies; social capital; network; competence; knowledge transfer; positioning; branding; relationships; community; commitment; location; Studentkonsultföretag; kunskapsföretag; socialt kapital; nätverk; kompetens; kunskapsöverföring; positionering; varumärke; relationer; gemenskap; engagemang; lokalisering;

  Sammanfattning : Title: The beneficial link between students and industry? - A study of five student consulting companies Purpose: The study aims to create an understanding of student-consultancy companies' and their interaction with the environment. This purpose resulted in the following research questions: How does student-driven consulting companies’ function? o Which network-related connections do the companies have? o What are the critical factors for the companies? Methodology: A qualitative case study with an abductive approach has been used in this essay, in order to be interpretative. LÄS MER

 2. 2. Prissättning av läkemedel : En kvalitativ intervjustudie om hur läkemedelsföretag resonerar vid prissättning av läkemedel och vilka prissättningsstrategier som används

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rebecka Johansson; Moa Bergström; [2019]
  Nyckelord :Pharmaceutical industry; strategy; pricing; product life cycle; product portfolio; pharmaceutical pricing system; Läkemedelsindustrin; strategi; prissättning; produktlivscykel; produktportfölj; system för prissättning av läkemedel;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Läkemedelsbranschen är en bransch som präglas av såväl höga framtagningskostnader som en påtagligt lång utvecklingsfas av läkemedel. Branschen står vidare inför en rad krav och regleringar från myndigheter som bland annat ger upphov till ett komplext prissättningssystem. LÄS MER

 3. 3. Värdebaserad prissättning för professionella tjänster : En kvalitativ studie av reklambranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zak Kjellin; Adam Nilsson; [2017]
  Nyckelord :värdebaserad prissättning; hinder; professionella tjänster; reklam;

  Sammanfattning : Värdebaserad prissättning är en prissättningsstrategi som under senare tid vunnit såväl akademiskt som professionellt erkännande. Däremot är det fortfarande inte en vitt använd prissättningsstrategi inom näringslivet, varför det är av intresse att studera vilka hinder som föreligger för implementering av värdebaserad prissättning. LÄS MER

 4. 4. Prissättning inom B2B-företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Ek; Mie Månsson; [2016]
  Nyckelord :Pricing; Pricing strategy; Strategic Fit; Value-added pricing; cost-based pricing; competition-based pricing; customer value-based pricing; Prissättning; Prisstrategi; B2B; Strategic Fit; Value-added pricing; Strategi; Kostnadsbaserad prissättning; Konkurrensbaserad prissättning; Värdebaserad prissättning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom en flerfallsstudie analysera och söka förståelse för sambanden mellan prissättningsstrategier och prissättningsmetoder som tillämpas hos företag som riktar sin verksamhet främst mot andra företag, B2B. Analysen av empirin sker med hjälp av redan existerande teorier om prisstrategier och prissättningsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Development of innovative functional pet food products - a compilation of relevant knowledge for industry actors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Bengtsson; Gunnel Bildt; Julia Skäremo; [2015]
  Nyckelord :functional foods; innovation; pet food; product development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problemställning: Ändringar i EU:s lagstiftning har på senare tid förändrat mervärdesmatsbranschen genom att skärpa kraven för påståenden till konsumenter. Samtidigt har mervärdesprodukter växer för husdjur ökat. LÄS MER