Sökning: "värdefrågor"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet värdefrågor.

 1. 1. Fint&Fult : En undersökning av hur estetiska omdömen kan argumenteras för rationellt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Jessica Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Estetik; argumentation; rationell; Fint; Fult;

  Sammanfattning : Hur kan estetiska omdömen diskuteras rationellt?    Syftet med undersökningen är att uppmärksamma att estetiska värdefrågor faktisk spelar roll i skolan på många nivåer som vid bedömningar, kanoniska urval, i diskussioner och sätt att behandla dessa måste hittas. Därför behöver förståelsen för de estetiska värdenas grund öka och i uppsatsen undersöks hur dessa värden kan argumenteras för rationellt. LÄS MER

 2. 2. Kulturmiljöns roll i kommunal planering : En fallstudie av landskapet i översiktsplaner över sex skånska kommuner för att utreda hur kulturmiljöbegreppet används i en planeringsdiskurs.

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Kent Johnsen; [2019]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; kulturmiljö; översiktsplaner; planering; diskursanalys;

  Sammanfattning : Kulturmiljöer finns överallt runt om oss. Planerad påverkan av vår omvärld påbörjades redan under medeltiden och har genom historien varit uttryck för både säkerhetsfrågor och makt. Kulturmiljövårdens riksintresse etableras på 1970-talet och skyddas av miljöbalken. LÄS MER

 3. 3. Värdepedagogik i förskolan : En fallstudie av förskollärares uppfattningar om den egna förskolans arbete med värden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Annika Linder; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; etik; förskola; inkludering; moral; normer och värden; relationell pedagogik och värdepedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad värdepedagogik i förskolan kan innebära och hur ett arbete med värden kan bidra till meningsskapande sammanhang där alla barn kan uppleva sig som socialt och pedagogiskt delaktiga. Studien utgår från ett relationellt perspektiv på specialpedagogik och resultatet kan förstås som ett konkret exempel på relationell utbildning och pedagogik. LÄS MER

 4. 4. Katolsk röstning i USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fredrik Sjömar; [2016]
  Nyckelord :katolicism; USA; röstbeteende; röstforskning; politik;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en så kallad litteraturstudie, där jag tittat på tidigare forsking för att ta reda på om det finns ett så kallat katolskt röstblock, i USA kallat ”the catholic vote” som det ibland diskuteras om vid amerikanska val. I uppsatsen undersöks också hur amerikanska katoliker ser på så kallade värdefrågor såsom homoäktenskap och om de amerikanska katolikerna håller med den katolska kyrkans officiella lära på området. LÄS MER

 5. 5. Demokratiarbetet med de yngsta barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Malin Lindahl; [2014]
  Nyckelord :Demokrati; kommunikation; de yngsta barnen; pedagoger; förskola;

  Sammanfattning : För att söka ge en tydligare bild av vilka variabler som, utifrån pedagogernas uppfattningar, kan utgöra förutsättningar för arbetet med demokrati och värdefrågor med de yngsta barnen i förskolan analyseras resultatet som grundar sig på pedagogers utsagor. Syftet med arbetet är att åskådliggöra på vilket sätt pedagoger förhåller sig till och implementerar demokratiuppdraget i arbetet med de yngsta barnen i förskolan. LÄS MER