Sökning: "värdegrund för omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden värdegrund för omvårdnad.

 1. 1. Den osynliga sjukdomen : En litteraturbaserad studie om kvinnors upplevelse av att leva med endometrios

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emmie Berntsson; Rebecka Darell Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :endometriosis; experience; pain; suffering; women;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is a chronic disease that affects about ten of a hundred fertile women and means a profound change and suffering for them. Endometriosis means that tissue from the endometrium ends up on other tissues and organs where it begins to grow, which leads to inflammation. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityder till att vårda patienter med blodsmitta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Elin Kratz; Felicia Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Nurses attitudes; blood-infected patients; nursing; Sjuksköterskors attityder; blodsmittade patienter; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kunskap kring hantering av blodsmittade patienter är avgörande för hur sjuksköterskor bemöter dem. Att ta hand om patienter som har en blodsmitta är en del av vårdyrket. Patienter som lever med blodsmitta upplever att de blir diskriminerade inom vården vilket påverkar hälsan negativt. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonals upplevelser av ett personcentrerat arbetssätt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Feldthusen; Anna Ivanoff; [2020-08-06]
  Nyckelord :Personcentrerad vård; personcentrering; personcentrerat arbetssätt; vårdpersonal; upplevelser; geriatrik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrering är en etik som grundar sig i en humanistisk värdegrund, därutgångspunkten är att möta individen utifrån ett helhetsperspektiv. Begreppet personcentreradvård (PCV) har i sin tur vuxit fram som en beskrivning av god och humanistisk omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter kring sexuell och reproduktiv hälsa hos kvinnor somlever med HIV i västvärlden : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Alexandra Masterson; Johan Karlsson; [2020]
  Nyckelord :HIV; reproductive health; sexual health; Western world; women;

  Sammanfattning : Background: HIV is a major and global public health issue. In 2014, approximately 17.4million women were living with HIV. Regarding HIV, there are socially acquiredprejudices that contributes to stigmatize those living with the infection. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av hur hot och våld påverkar omvårdnaden av patienter inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Niklas Johansson; Mattias Kristiansson; [2020]
  Nyckelord :Hospital; Literature review; Nurse; Threats and Violence; Hot och våld; Litteraturöversikt; Sjuksköterska; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personal inom hälso- och sjukvården löper en större risk att utsättas för hot och våld på grund av direktkontakt med människor. Den senaste tiden inom den svenska hälsooch sjukvården har det skett en ökning av hot och våld. En majoritet av sjuksköterskor har varit utsatta för hot och våld. LÄS MER