Sökning: "värdegrund forskning förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden värdegrund forskning förskola.

 1. 1. Värdegrund i barnböcker : en kvalitativ textanalys

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Österlie; [2021]
  Nyckelord :Children s books; gender equality; preschool; values; Barnböcker; förskola; jämställdhet; värdegrund;

  Sammanfattning : Det här är en studie som handlar om barnböckers innehåll. Syftet med studien var att synliggöra olika värdegrundsaspekter som finns i barnböcker i förskolan. Fokus var jämställdhet med ett särskilt fokus på stereotypa könsmönster. LÄS MER

 2. 2. Lekens betydelse för barns sociala samspel i förskolans verksamhet : Ur pedagogers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Camilla Boussard; Jasmine Yung; [2021]
  Nyckelord :förskola; barns sociala samspel; social utveckling; lekens betydelse; pedagogers perspektiv; upplevelser; uppfattningar;

  Sammanfattning : Leken är central i barns vardag på förskolan. Läroplanen för förskolan framhäver lekens betydelse för barns utveckling och lärande, eftersom den har ett helt avsnitt om lek i dess värdegrund (Läroplanen 2018 Lpfö 18). LÄS MER

 3. 3. Bry dig om mig - Om förskollärares och barnskötares syn på de relationsskapande processerna i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Petra Rosqvist; Majewska Magdalena; [2019]
  Nyckelord :förskola; interaktion; kommunikation; kvaliténs brännpunkt; relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare och barnskötare i förskolan ser på relationsprocesserna och de relationer de skapar med barnen. Ämnet valdes med anledning av att vi sett personal skapa olika relationer med barnen under våra år inom utbildningen. LÄS MER

 4. 4. ”Det är inte bara att vårda utan också att lära” : En fenomenografisk studie om förskolepedagogers barnsyn utifrån barns behov och pedagogers förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Freja Näslund; [2019]
  Nyckelord :barnsyn; förhållningssätt; förskola; pedagog och uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka pedagogers uppfattningar av barnsyn utifrån barns behov och pedagogers förhållningssätt. Barnsyn och uppfattningar är ett komplext begrepp som behöver studeras vidare för att kunna generera medvetenhet och insikter över hur synen på barn och dess uppfattningar faktiskt påverkar barns villkor i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers uppfattningar om fostran i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Caroline Johansson; Sabrina Johansson; [2019]
  Nyckelord :fostran; förskola; pedagog; barn; normer; värdering; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogers olika uppfattningar om fostran i förskolan. Metoden som använts är kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fokus på fem pedagogers uppfattningar och erfarenheter. Materialet har analyserats och tolkats utifrån de teoretiska begreppen normer, motstånd och normalitet. LÄS MER