Sökning: "värdegrund hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden värdegrund hållbar utveckling.

 1. 1. Värdegrund i förskolan, En kvalitativ studie om hur förskollärare tolkar demokratiuppdraget

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Perger; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; Förhållningssätt; Förskolans uppdrag; Värdegrund; Värderingar;

  Sammanfattning : Inom förskolans verksamheter möter pedagoger dagligen människor med olika bakgrund, förutsättningar och egenskaper. Min erfarenhet är att pedagogernas förhållningssätt gentemot både vuxna och barn med diverse bakgrund är varierande. LÄS MER

 2. 2. Att stimulera ekonomisk hållbar utveckling : en kritisk studie av BoP-modellen och inclusive business-teori

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Eva Maunsbach; [2013]
  Nyckelord :BoP-strategy; inclusive business; Sustainable development; capability approach; human rights; Sida; mänskliga rättigheter; Philosophy and Religion; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En av de mest centrala frågorna på den internationella politiska arenan idag är hur vi ska bekämpa världsfattigdomen, en fråga varpå det finns massor av teorier och följaktligen svar. Ett perspektiv som gör anspråk på att lösa fattigdomsproblematiken och bidra till en hållbar utveckling är inclusive business-teorin, och ur den sprungna, BoP-modellen. LÄS MER

 3. 3. Den materialistiska styrningen i förskola, skola och samhälle

  C-uppsats,

  Författare :Camilla Hederstedt; Petra Ottosson; [2011]
  Nyckelord :Konsumtion; barn; fantasi och kreativitet; hållbar;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka barns konsumtion. Vad kommer barnens inställning till konsumtion från? Kandet bero på: media, den kulturella miljön, den hegemoniska praxisen eller de styrande socioekonomiskaförutsättningarna i barnens närmiljö?Vi vill vidare koppla detta till hur barn upplever sin status i samband med sina ägodelar och titta på vad deraskonsumtion får för konsekvenser, både ur perspektivet värdegrund och hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Vad tänker ni på när ni handlar? - En kvalitativ studie om gymnasielevers syn på konsumtion och hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Tulio Capriles Paez; Marija Smrekar; [2008]
  Nyckelord :Konsumtion; hållbar utveckling; lärande för hållbar utveckling; värdegrund; Kasam; empati; informellt och formellt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att undersöka hur en grupp gymnasielever resonerar kring sambandet mellan konsumtion och hållbar utveckling. Vi undrar även hur eleverna ser på skolans roll i lärande för hållbar utveckling. Arbetet är baserat på två kvalitativa fokusgruppsintervjuer med gymnasieelever från två olika program och skolor. LÄS MER

 5. 5. Uthållig estetik i landskapet - om att synliggöra sitt förhållningssätt till hållbarhet : om att synliggöra sitt förhållningssätt till hållbarhet

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Lina Sofia Engström; [2008]
  Nyckelord :hållbarhet; estetik; landskapsarkitektur; uthållig; etik; miljö; designhandling; mening; landskap; medvetenhet;

  Sammanfattning : In my work, I have tried to define and clarify the conception of sustainability seen from my perspective as a landscape architect. With a basis in literature studies, I have analysed and commented on different applications, contents and meanings of sustainability and endurance. LÄS MER