Sökning: "värdegrund och likabehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden värdegrund och likabehandling.

 1. 1. Verbal mobbning på fritidshemmet : En kvalitativ (fenomenologisk) studie om fritidslärares förebyggande arbete mot verbal mobbning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sam Johansson; Niklas Hargevall; [2019]
  Nyckelord :Verbal mobbning; värdegrund; didaktik; likabehandling.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bredda kunskapen om hur fritidslärare kan arbeta förebyggande mot verbal mobbning på fritidshemmet. För att få svar på studiens övergripande frågor har en kvalitativ forskningsintervju använts. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande läromedel i gymnasieskolans svenskämne? : En historiskt inriktad studie utifrån intersektionella perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Emma Holmberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna undersökning har åtta läromedel av samma serie i olika upplagor utgivna mellan 1991-2012 för svenskämnets kurser 1,2 och 3 granskats. Studiens syfte har varit att bidra med kunskap om hur det intersektionella perspektivet med identitetspositionerna kön, religion, funktionsvariation, sexualitet och ålder korrelerar med läroplanernas förväntningar om likabehandling i läroplanerna från 1970, 1994 och 2011 och hur denna korrelation avspeglar sig i läromedel i Svenska, utgivna under samma period. LÄS MER

 3. 3. Barnen och likabehandlingsarbetet : Pedagogers berättelser om det praktiska likabehandlingsarbetet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellinor Möller; Josefine Claesson; [2017]
  Nyckelord :Likabehandlingsarbete; inflytande; delaktighet; förskolans värdegrund; värdegrundsarbete; demokratiska värderingar; mänskliga rättigheter; demokrati.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger talar om likabehandlingsarbete och vilken roll barnen får i likabehandlingsarbetet. Datainsamlingen bestod av åtta individuella intervjuer med barnskötare och förskollärare. Studiens teoretiska utgångspunkt var det poststrukturalistiska perspektivet. LÄS MER

 4. 4. Var finns Vipanandan? - Elevers förståelse av värdegrundsarbete ur ett Bourdieuskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Lindberg; [2017]
  Nyckelord :värdegrund; likabehandling; habitus; kapital; fält; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar värdegrundsarbete på en gymnasieskola i Lund ur ett elevperspektiv men förklarat med stöd av Pierre Bourdieus begrepp. Syftet är att med utgångspunkt från Bourdieus begrepp om kapital, habitus och fält nå fördjupad förståelse av elevernas uppfattning om det värdegrundsarbete som bedrivs vid den gymnasieskola de alla är elever på. LÄS MER

 5. 5. Var finns Vipanandan? - Elevers förståelse av värdegrundsarbete ur ett Bourdieuskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Värdegrund Likabehandling Habitus Kapital Fält; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar värdegrundsarbete på en gymnasieskola i Lund ur ett elevperspektiv men förklarat med stöd av Pierre Bourdieus begrepp. Syftet är att med utgångspunkt från Bourdieus begrepp om kapital, habitus och fält nå fördjupad förståelse av elevernas uppfattning om det värdegrundsarbete som bedrivs vid den gymnasieskola de alla är elever på. LÄS MER