Sökning: "värdegrundens efterlevnad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden värdegrundens efterlevnad.

  1. 1. Elevers och lärares uppfattningar av värdegrundens efterlevnad

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Berit Andersson; [2010-01-07]
    Nyckelord :elever; lärare; läroplanen; värdegrundens efterlevnad;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet var att utreda vilka likheter och skillnader det finns i elevers och lärares sätt att uppfatta sin egen och andras efterlevnad av värdegrunden. Med efterlevnad menas hur väl skolans mål för värdegrunden följs. LÄS MER