Sökning: "värdegrunder"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet värdegrunder.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på en banks värdegrunder “En fallstudie på ett av Handelsbankens lokala kontors upplevda påverkan av digitaliseringens inflytande på medarbetarnas vardagliga arbete”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Johansson; Rosanna Newsome; [2021-06-30]
  Nyckelord :Digitalisation; values; Handelsbanken; bank; change; long-term relationships; close to customer; local presence; Digitalisering; värdegrunder; Handelsbanken; bank; förändring; långsiktiga relationer; närhet till kund; lokal närvaro.;

  Sammanfattning : Det sker en allt snabbare teknisk utveckling i dagens samhälle och det ställs höga krav på företag och organisationer att anpassa och erbjuda sina produkter och tjänster i allt mer digitala format. Det här ställer även krav på banker och finansiella institutioner att ställa om sin verksamhet från de traditionella fysiska mötena. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och utmaningar med digitala verktyg i fritidshemmet : Ett antal pedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Anton Larsson; Remy Nayak; [2021]
  Nyckelord :digitala verktyg; fritidshem; IKT; inkludering; kompetens; kunskapsasymmetri; kvalitativ studie; socialt samspel;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka möjligheter och utmaningar som kan uppstå när digitala verktyg används i fritidshemmet. Vidare undersöker vi om det finns en omvänd kunskapsasymmetri mellan elever och pedagoger på grund av användningen av digitala verktyg och hur detta påverkar pedagogens roll. LÄS MER

 3. 3. Att styra i en komplex organisation : En fallstudie av verksamhetsstyrning på Länsförsäkringar Blekinge

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Valdrin Lajqi; Mergim Avoli; Bujar Qovanaj; [2021]
  Nyckelord :Business management; Financial management; Complex business; Formal Informal instruments; Cohesion; Business branches; Budget; KPI; Storytelling; Corporate culture.; Verksamhetsstyrning; Ekonomistyrning; Komplex verksamhet; Formella- Informella styrmedel; Sammanhållning; Verksamhetsgrenar; Budget; Nyckeltal; Storytelling; Företagskultur.;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur kombinerar en komplex organisation formella och informella styrmedel för att samordna verksamheten i linje med dess grundläggande målsättning? Syfte: Vårt syfte med denna studie är att beskriva hur en organisation med en variation av verksamhetsområden kombinerar formella och informella styrmedel för att forma sin styrning. Metod: För att uppfylla studiens mål har vi använt oss av en abduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. ”Det är magneter som verkligen vill sitta ihop” : en studie om det skolbaserade friluftslivet och livslång rörelserikedom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Pernilla Malmborg; Eveline Molin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att ta reda på om friluftsliv literacy upplevs som ett möjligt pedagogiskt synsätt för ett utökat friluftslivsutövande i skolan, samt uppfattningen om huruvida denna undervisningsform kan bidra till ett livslångt lärande inom rörelse och friluftsliv. Frågeställningarna lyder: Hur arbetar lärare för att främja motivation och deltagande inom idrott och hälsa, och specifikt inom friluftslivsundervisningen? Hur påverkar olika förutsättningar undervisningen? Hur kan det skolbaserade friluftslivets kontext bidra till elevernas livslånga lärande inom och deltagande i fysiska aktiviteter? Metod: Studien genomförs i form av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Fyra lärares val av skönlitteratur i ett flerspråkigt klassrum i svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mariam Habib; Zina Sendi; [2021]
  Nyckelord :Skönlitteratur; flerspråkiga; andraspråkiga; nyanlända; svensklärare; modersmål; sociokulturella teorin; pragmatismen;

  Sammanfattning : Syfte med arbetet är att få en inblick i hur fyra svensklärare i årskurs 4–6 väljer skönlitterära texter i svenskundervisningen med flerspråkiga elever. Vi undersöker även hur dessa lärare arbetar med skönlitteratur i undervisningen. LÄS MER