Sökning: "värdegrundsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 394 uppsatser innehållade ordet värdegrundsarbete.

 1. 1. “Värdegrundsarbetet är mycket personligt; du har det inom dig”. En studie om utländska lärares uppfattningar om sin roll i skolans värdegrundsarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lina Kramen; Mai Alsabouni; [2023-08-28]
  Nyckelord :Utländska lärare; utländsk bakgrund; värdegrund; värdegrundsarbete; fostransuppdrag; grundskolan; lärarens agens;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har man diskuterat i forskning och i officiella sammanhang om att utlandsfödda lärare med utländsk bakgrund skulle kunna agera som betydelsefulla “förändringsbärare” i den svenska skolan, särskilt när det gäller internationella aspekter av värdegrundsarbete och integration av elever med utländsk bakgrund. Syftet med denna kvalitativa studie är att synliggöra utlandsfödda lärarnas röster och undersöka hur lärare med utländsk bakgrund själva uppfattar sin roll i skolans värdegrundsarbete. LÄS MER

 2. 2. Dialog mellan lärare och elever. En studie om dialogskapande för att synliggöra hur värdegrunden och värdegrundsarbete förstås av elever och lärare på en gymnasieskola.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Bay Nord; [2023-07-06]
  Nyckelord :dialog; värdegrund; frågor; kunskap; filosofi; aktionsforskning; kritisk hermeneutik;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att synliggöra gymnasieelevers och gymnasielärares förståelse för värdegrund och värdegrundsarbete genom dialog. Teori: Studien vilar på aktionsforskningens teoretiska utgångspunkter som metodologisk ansats. Empirin tolkas utifrån hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Rektorers uppfattningar om trygghet och elevernas psykosociala välbefinnande i grundskolan: En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Nazda Aktas; [2023]
  Nyckelord :safety; safety work; psychosocial well-being; vulnerable area; Trygghet; trygghetsarbete; psykosocialt välbefinnande; utsatt område;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka rektorers uppfattningar gällande trygghet och elevers psykosociala välbefinnande i grundskolor belägna i utsatta områden runt om i Sverige. En kvalitativ induktiv metod användes baserad på fyra semistrukturerade intervjuer för att besvara studiens frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Sexualitet, samtycke och relationer i svenskämnet i gymnasieskolan : Svensklärares uppfattningar om den nya skrivningen i läroplanen för gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Veronika Dahl; [2023]
  Nyckelord :svenskundervisning; sexualitet; samtycke; relationer; läroplan; svenskämnet;

  Sammanfattning : Sexualitet, samtycke och relationer är ett nytt kunskapsområde i gymnasieskolans läroplan från den 1 juli 2022. Läroplanen har en överordnad ställning till svenskämnets kursplan och därför ska detta nya värdegrundsarbete även ingå i svenskundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Tid att delta, planera och reflektera kring värdegrundsfrågor. : Lärares erfarenheter från värdegrundsarbete i grundskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Banjac Zeljka; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a democratic society values education is important, but complex and sometimes complicated to work with. This study contributes with Primary school teacher’s views and experiences on value education. It highlights the importance of a functioning and ongoing work with value systems. Further that teachers need time and efforts to do so. LÄS MER