Sökning: "värdegrundsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade ordet värdegrundsarbete.

 1. 1. Etiska perspektiv i läroböcker – en kvalitativ innehållsanalys av läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Makkonen Schöndell; [2019-10-08]
  Nyckelord :Etik; moral; läroböcker; pliktetik; omsorgsetik; rättvisa; omsorg;

  Sammanfattning : Vad innebär det att leva i ett samhälle som är socialt hållbart? Dess invånare kan förvänta sigatt leva ett gott liv med god hälsa. Detta samhälle är präglat av jämställdhet, jämlikhet, högtolerans och att människors lika värde spelar stor roll. LÄS MER

 2. 2. Kan värdegrundsarbetet kommuniceras likvärdigt med kunskapskraven? : En vetenskaplig essä om sökandet efter en pedagogisk blick på utbildning som värdesätter människor som komplexa varelser och inte bara vissa mätbara delar av oss.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niklas Soukka; [2019]
  Nyckelord :Basic values work; knowledge requirements; pedagogy of interruption; interculturality; intersectionality; majority culture; subjectification; qualification; socialization; uniqueness; action; self-esteem; learnification; Värdegrundsarbete; kunskapskrav; avbrottets pedagogik; interkulturalitet; intersektionalitet; majoritetskultur; subjektifiering; kvalificering; socialisation; unikhet; handlande; självkänsla; lärifiering;

  Sammanfattning : In my essay, I will explore how, as a primary teacher in a leisure home, I may try to communicate the value base we are to convey equal to the central content. It is in the sign of measurability that the school is now in the approach we applied to the students, that they have also begun to apply to themselves and their fellow human beings. LÄS MER

 3. 3. "Jag vill inte bara vara någon hjälpreda, jag vill ses som en kompetens" : - En intervjustudie om fritidslärares kompetensanvändning under den obligatoriska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Dahlberg; Patrik Olofsson; [2019]
  Nyckelord :fritidslärare; kompetens; yrkesroll; fritidshem;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur fritidslärare uttrycker att deras kompetens tas tillvara i de arbetsuppgifter som de har under den obligatoriska skolan. Studien är kvalitativ och empirin utgörs av intervjuer med sju fritidslärare, som är valda utifrån ett bekvämlighetsurval. LÄS MER

 4. 4. Förväntningar och förutsättningar för att skapa WOW! : En kvalitativ studie om ett techbolags interna identitet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Rosén; Kamilla Envall; [2019]
  Nyckelord :kultur; organisationskultur; intern identitet; organisationsidentitet; social identitet; värdeord; värderingar; värdegrund; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vädergrund ett mångfacetterat begrepp : En kvalitativ studie om i vilken utsträckning det finns en samsyn kring vad värdegrundsarbete innebär

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lisette Reuterwall; Malin Svedlund; [2019]
  Nyckelord :värdegrund; värdegrundsarbete; värderingar; normer; mänskliga rättigheter; jämställdhet; jämlikhet; solidaritet och demokrati;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka i vilken utsträckning det finns en samsyn kring vad värdegrundsarbete innebär. Studien är kvalitativ med stöd från John Deweys Pragmatismen samt tidigare forskning. Resultatet visar att det inte finns någon samsyn på definitionen av vad värdegrunden är och ska innehålla. LÄS MER