Sökning: "värdegrundsbegreppet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet värdegrundsbegreppet.

 1. 1. Skolans värdegrund i media : En studie om värdegrundsbegreppet i SvD och DN 1992-2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anders Dunemyr; [2021]
  Nyckelord :values; media debate; democracy; the school’s societal function; content analysis; curriculum theory; värdegrund; mediedebatt; demokrati; skolans samhällsfunktion; innehållsanalys; läroplansteori;

  Sammanfattning : This study intends to develop knowledge about how the Swedish concept of values (“Värdegrund”)is used in the media, how the concept has shifted over time in the media from 1992 to 2020, and what this says about the school's function as part of society. Since the concept of values, with its set of values was incorporated, the difficulty over time has been in different emphases of what is considered to strengthen values. LÄS MER

 2. 2. Fostransuppdraget. En kvlitativ studie gällande lärarstudenters förhållningssätt och upplevelser kring fostran och värdegrund i lärarutbildningen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mirna Alijagic; [2015-12-07]
  Nyckelord :Fostran; värdegrunden; skolan; lärarutbildning; lärarstudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läraruppdraget innebär, förutom att lära ut ämnena i vilka lärare ärspecialiserade, att fostra elever till goda och demokratiska samhällsmedborgare. Det finns i skolans styrdokument fastställt att alla lärare i skolans värld ska överföra ett kulturarv av värden, traditioner, språk och kunskaper till eleverna. LÄS MER

 3. 3. Värdegrundsarbete i grundsärskolan : Kunskap för livet

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Margareta Persson; [2014]
  Nyckelord :Värdegrundsarbete; grundsärskola; värdegrundsbegreppet; värdegrundsfrågor; värderingar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Grundskolans värdegrund - en läromedels- och religionskunskapsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Elina Engkvist; Rosén Victoria; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet lutar sig mot en läromedel- och läroplansanalys samt en analys av värdegrundsarbetet i religionskunskapsundervisningen. Vi har analyserat skolans värdegrund i både Lpo 94 och Lgr 11 och sedan jämfört dessa. Vi har även analyserat fyra läroböcker för att se hur väl de tar upp sådant som är värdegrundsrelaterat. LÄS MER

 5. 5. Tolerera mera : En studie om elevers uppfattning om hur religionsämnets syfte och värdegrundsbegreppet tolerans framkommer i undervisningen

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Amanda Svensson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER