Sökning: "värdegrundsfrågor."

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet värdegrundsfrågor..

 1. 1. ”Eleverna ska själva upptäcka bokens fantastiska värld” : Lärares syn på skönlitteratur i svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Skantz; [2023]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; skönlitteratur; läsning; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva lärares resonemang vid val av och arbete med skönlitteratur i svenska som andraspråk på högstadiet. De forskningsfrågor som studien undersöker är: Hur motiverar lärare sina val av skönlitteratur i svenska som andraspråk? Vad är syftet med läsning och undervisning av skönlitteratur i svenska som andraspråk? Samt, hur beskriver lärare att de arbetar med skönlitteratur i svenska som andraspråk för att främja elevernas läslust? För att undersöka detta har en kvalitativ metod använts, i form av semistrukturerade intervjuer med sex högstadielärare som alla är behöriga och undervisar i svenska som andraspråk. LÄS MER

 2. 2. De omätbara livsviktiga förmågorna : En studie i hur värdegrundsarbete förankrat i skönlitteratur kan utveckla framtidens demokratiska medborgare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Vendela Svensson; Amanda Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Fiction; value-based work; didactic potential; empathy; narrative fantasy; critical literacy; Skönlitteratur; värdegrundsarbete; didaktisk potential; empati; narrativ fantasi; kritisk litteracitet;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att undersöka hur ett skönlitterärt verk kan användas som verktyg för arbetet med värdegrundsfrågor i grundskolan. Vidare har studien som syfte att ta reda på hur ett sådant arbete kan bidra till elevers utveckling av de omätbara förmågor som kan tänkas fundamentala inför deras framtida uppdrag som demokratiska samhällsmedborgare. LÄS MER

 3. 3. Hjärtats bildning : Om den emotionella kompetensen i skönlitterär läsning på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Nickolina Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Deep reading; fiction; value base; Djupläsning; skönlitteratur; värdegrund;

  Sammanfattning : Abstract This study intends to shed light on the legitimization of reading fiction and to examine the possibility of integrating basic value issues into the subject of Swedish. The focus is students' reading of fiction and how they reason around humanity and justice dilemmas. LÄS MER

 4. 4. Alla barn får vara med och leka, eller? : En studie om pedagogers förhållningssätt för att förebygga och motverka utanförskap i barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Matilda Nilsson; Sofie Schildt; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; exkludering; fri lek; inkludering; pedagogers förhållningssätt; utanförskap;

  Sammanfattning : Att förskolan ska vara en plats som bidrar till social gemenskap som gynnar barns självbild är något som lyfts i  Läroplan för förskolan Lpfö18 (2018). Men är det verkligen så enkelt?  Var drar man som pedagog gränsen mellan att låta barn exkludera andra för att skydda den pågående leken men att samtidigt sträva efter att alla barn ska ges möjlighet till inkludering och delaktighet? Studiens syfte grundar sig i frågor som har väckts hos oss när vi diskuterat barn i utanförskap och utifrån dessa frågor vill vi undersöka hur pedagoger beskriver utanförskap i den fria leken, samt hur pedagoger arbetar för att motverka utanförskap i barns fria lek. LÄS MER

 5. 5. Interkulturalitet... jag säger pass på den : En intervjustudie om interkulturalitet och värdegrundsfrågor i engelskämnet för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nazlie Maksuti; Alva Virén; [2022]
  Nyckelord :Engelskundervisning; engelska som främmande språk; kultur; interkulturalitet; tolerans; årskurs 4–6; Sverige.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur de deltagande lärarna för årskurs 4–6 i Sverige behandlar interkulturalitet i engelskundervisningen för att bidra till utvecklingen av elevernas förmåga att delta på ett adekvat sätt i det globaliserade samhället. I och med engelskans unika roll i samhället och att vi människor stöter på kulturella olikheter ville vi synliggöra engelskämnets potential enligt de deltagande lärarna för att motverka främlingsfientlighetens konsekvenser. LÄS MER