Sökning: "värdeord"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet värdeord.

 1. 1. ”Stick i stäv med värdeorden” : En kvalitativ fallstudie om internkommunikation kopplat till värdeord

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emelie Abramsson; Emma Ottenström; [2020]
  Nyckelord :core values; organizational culture; internal communication; communication channels; värdeord; organisationskultur; internkommunikation; kommunikationskanaler;

  Sammanfattning : Det har under flera århundranden pågått en process där människors arbetsplikt har ersatts av en efterfrågan av balans, meningsfullhet och kvalitet för individen på arbetet. Denna förändring har motiverat organisationer att utveckla sitt arbetsgivarvarumärke, då ”starka varumärken får sin kraft inifrån” (Parment, Dyhre & Lutz, 2017, s. LÄS MER

 2. 2. Likvärdig bedömning - Lärare bedömer i historieämnet i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Korse; Anna Löfving; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Betygssystem; Historia; Historiedidaktik; Konstruktivism; Kunskapssyn; Lgr 11; Likvärdighet; Lpo 94; Mellanstadiet;

  Sammanfattning : Bedömning anses vara en svår uppgift i dagens skola. Kunskapskraven är uppbyggda med värdeord och ger därför utrymme för tolkning. I samband med införandet av Lgr 11 ställdes högre krav på en likvärdig betygssättning. LÄS MER

 3. 3. Men vad ska jag göra för ett A? : Vad kan idrottslärare göra för att konkretisera kunskapskravet "goda rörelsekvaliteteter" i realisationsarenan?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ylva Brandt; [2020]
  Nyckelord :idrottslärare; bedömning; rörelsekvalitet; kunskapskrav; gymnasie; realisationsarenan;

  Sammanfattning : Syfte Denna kvalitativa studies syfte är att undersöka hur de delar av kunskapskraven som innefattar rörelsekvaliteter och kroppslig förmåga konkretiseras. Studien svarar på huvudfrågan: Vad kan lärare göra för att konkretisera Lgy 11: s kunskapskrav om rörelse  i realiseringsarenan? Metod Datainsamlingen har främst varit kvalitativa, semistrukturerade intervjuer, men även observationer. LÄS MER

 4. 4. Det är som att de inte finns! : En studie om några lärares arbete på gymnasiesärskolans individuella program.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Oscar Lindén; [2019]
  Nyckelord :Challenges; curriculum; education; individual program; severe disabilities; upper secondary school for students with intellectual disabilities; ”flera och omfattande funktionsnedsättningar”; gymnasiesärskola; individuella programmet; utbildning; utmaningar; ämnesområdesplaner;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur några lärare på gymnasiesärskolans individuella program uppfattar och beskriver sin undervisning för elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar i ämnesområdet natur och miljö. Anledningen till att jag intresserar mig för detta är det dilemma som ofta uppstår på min arbetsplats då ämnesområdesplanerna och kunskapskraven kommer på tal. LÄS MER

 5. 5. "Digitalisering? Äh, bara ett värdeord" : En studie om implementeringen av den reviderade läroplanen för gymnasiet från 2018 utifrån samhällskunskapslärares perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nils Gop; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; digitala verktyg; nationellt digitaliseringsmål; implementering; implementeringsprocess; frontlinjebyråkrater;

  Sammanfattning : From 2018, the Swedish public sector will change to become more digitalized. The main goal is that Sweden will be the best country in handling the problems of tomorrow where its population is more than competent in using digital programs and navigating in a complex digital world. LÄS MER