Sökning: "värdepapper"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet värdepapper.

 1. 1. Andelsbaserad gräsrotsfinansiering och spridningsförbudet - En studie om hur spridningsförbudet i 1 kap. 7 § aktiebolagslagen påverkar kapitalanskaffningen i privata bolag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albin Moberg; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gräsrotsfinansiering används av allt fler privata bolag för att finansiera sin verksamhet. Den digitala utvecklingen har medfört att bolag med hjälp av digitala plattformar kan nå ut till en betydande personkrets med erbjudande om att teckna eller förvärva aktier eller andra värdepapper. LÄS MER

 2. 2. Kvalificerade personaloptioner – Skattelättnad eller skattekrångel?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rasmus Johansson; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I slutet av 2017 infördes ett nytt 11 a kap. i Inkomstskattelag (1999:1229) om särskilda skattelättnader för vissa personaloptioner, så kallade kvalificerade personaloptioner. LÄS MER

 3. 3. Obligationens risker : En studie om kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk för företagsobligationer på den svenska marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Melker Ekman; Andreas Tibell; [2019]
  Nyckelord :bid-ask-spread; yieldspread; liquidity risk; credit risk; interest rate risk; obligation; obligationer; obligationens risker; kreditspread; ränterisk; kreditrisk; likviditetsrisk; riskpremie; duration; finans; företagsobligation; statsobligation; riskvariabel; fond; värdepapper;

  Sammanfattning : När en företagsobligation och en statsobligation har samma löptid och har en skillnad i avkastning, så kallas denna skillnad för kreditspread. Ett känt koncept inom finansvärlden är att risk har en stark koppling till avkastning. LÄS MER

 4. 4. Digitalisera bill of lading : En studie om varför sjöfarten inte har digitaliserat dokumentet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Pontus Olsson; Sebastian Neilan; [2019]
  Nyckelord :Electronic bill of lading; bill of lading; Rotterdam rules; blockchain eB L; B L; Elektronisk bill of lading; bill of lading; rotterdamreglerna; blockchain; e BL; B L.;

  Sammanfattning : Abstrakt  Den här studien handlar om att ta reda på varför elektroniska bill of ladings inte används i internationell handel. Bill of lading är den äldsta frakthandlingen som fortfarande används inom sjötransport. LÄS MER

 5. 5. Asset-Backed Securitization of Chinese PPP Projects : Operating Mechanism and Current Difficulties

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Xiaokuan Li; [2019]
  Nyckelord :Asset Securitization; PPP Asset Securitization; Risk Segregation; Credit Enhancement; legal practice; Asset Securitization; PPP Asset Securitization; Risk Segregation; Kreditförbättring; juridisk praxis;

  Sammanfattning : Under the background that China's economy has entered the new normal, de-leveraging, structural adjustment, and resolution of various risks have become an essential part of macro-control. The unique advantages of PPP asset securitization make this tool widely recognized and respected by the government, enterprises, and investors. LÄS MER