Sökning: "värdepapper"

Visar resultat 21 - 25 av 124 uppsatser innehållade ordet värdepapper.

 1. 21. Beskattning av derivatinstrument-Gällande rätt för klassificering och periodiseringen av derivatinstrument

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kalle Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :Beskattningsrätt; redovisningsrätt; derivat; kapitalvinstbeskattning; bokföringsmässiga grunder; klassificering; periodisering; avdragsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning redogör för beskattningen av derivatinstrument i inkomstslaget näringsverksamhet. I inkomstskattelagen delas derivatinstrument upp i lagertillgångar eller kapitaltillgångar baserat på vilken typ av aktiebolag som äger tillgången. LÄS MER

 2. 22. Spanska fönstret - En skattelucka eller bluff?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Lindblom; [2016]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; spanska fönstret; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att diskutera och analysera huruvida fenomenet ”spanska fönstret” utgör en skattelucka som möjliggör undkommande av kapitalvinstbeskattning vid en flytt från Sverige till Spanien. Detta har utretts mot bakgrund av ett skattenomadstillstånd och skatteavtalet mellan Sverige och Spanien. LÄS MER

 3. 23. Anstånd med betalning av skatt eller avgift : Tillämpas reglerna om ändringsanstånd på ett rättssäkert sätt och har rättssäkerheten blivit starkare sedan skatteförfarandelagen trädde i kraft?

  Magister-uppsats,

  Författare :Frida Robinsson; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; anstånd; ändringsanstånd; anstånd med betalning av skatt; tveksamt; 63 kap 4 § SFL;

  Sammanfattning : Enligt det svenska skatteförfarandet omfattas ett beslut om skatt eller avgift av omedelbar verkställighet. Det betyder att skatten eller avgiften som är beslutad, ska betalas innan beslutet vunnit laga kraft. Om skatten eller avgiften inte betalas innan den sista förfallodagen har Skatteverket rätt att lämna skulden för indrivning. LÄS MER

 4. 24. Home Biasness & International Diversification : Are The Benefits of International Diversification Starting to Deteriorate?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Love Mitteregger; [2016]
  Nyckelord :Financial Economics; International Diversification; Home Bias; Efficient Frontier; Finansiell Ekonomi; Internationell Diversifiering; Home Bias; Efficient Frontier;

  Sammanfattning : Is home biasness common among modern investors? To which extent do Swedishinvestors diversify their investments on an international level? Does home biasnessnegatively affect the investors performance? To answer these questions, correlationtests of various international indices ranging over four different time periods areconducted, in order to see if correlation between markets are stronger today thanbefore, as stronger correlation would render diversification less useful. To enhance thestudy, the holdings of the top ten Swedish funds, measured in fund capital accordingto Morningstar, is reviewed, based on data collected per 2014-12-31 from the SwedishFinancial Supervisory Agency (FI). LÄS MER

 5. 25. Återpantsättning av kontoförda finansiella instrument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikhail Gorbatchenko; [2016]
  Nyckelord :Civilrätt; förmögenhetsrätt; sakrätt; pantsättning; återpantsättning; separationsrätt; finansiella instrument; värdepapper; säkerhetsdirektivet; redovisningslagen; redovisningsmedel;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreds en pantsättares ställning i en konkurs hos panthavaren vid pantsättning av kontoförda finansiella instrument.... LÄS MER