Sökning: "värdepedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet värdepedagogik.

 1. 1. Den demokratiska fostran i ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Holmberg; Yllka Halili; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle är uppbyggt av. Främlingsfientliga åsikter i och runt om i samhället är något som går emot skolans fostransuppdrag och behöver bemötas och förebyggas i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Att motverka kränkande behandling i skolan : En studie av skolors Plan mot kränkande behandling på Gotland och några lärares förhållningssätt till planen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sandra Boman; Sonja Palm; [2019]
  Nyckelord :Värdegrund; diskriminering; mobbning; kränkande behandling; Plan mot kränkande behandling; policy enactment; värdepedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. “Kan bli för stramt och fyrkantigt” : En enkätstudie om pedagogers upplevelser och erfarenheter av arbetet med konflikthantering i förskolan: tankestilars roll och påverkan kring hur relationer inramas och formuleras.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Sara Lundström; Anna Råberg; [2019]
  Nyckelord :communication; conflicts; conflict management; conflict management models; constructive; democracy; discourse; holistic; implementation; meaningful; preschool; social sustainability; thought styles; value base; value education; demokrati; diskurs; förskola; holistisk; implementering; kommunikation; konflikter; konflikthantering; konflikthanteringsmodeller; konstruktiv; meningsskapande; tankestilar; social hållbarhet; värdegrund; värdepedagogik;

  Sammanfattning : Konstruktiv hantering av konflikter kan bidra till lärandesituationer. Som en del i att synliggöra det vardagliga arbetet lyfter studien pedagogers erfarenheter och upplevelser kring konflikthanteringsarbetet i förskolan. LÄS MER

 4. 4. "Det är en fantastisk grund att vila verksamheten på!" : En kvalitativ studie av förskollärares uppfattningar av värdegrunden i den svenska förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kristina Pautkina; [2018]
  Nyckelord :värdegrund; värdegrunden; förskola; etik; värdepedagogik; politik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av värdegrunden, vilken betydelse de tillskriver den och hur de resonerar vid uppkomsten av etiska dilemman inom värdegrundens ramar. Utgångspunkterna för undersökningen är att vi idag lever i ett postmodernt och mångkulturellt samhälle, som präglas av värdepluralism och skillnader i livsåskådningsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Jobbiga barn eller barn som har det jobbigt? : En kvalitativ studie av förskollärares bemötande av utmanande beteende hos barn i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Stina Tannerfalk; Karolina Eriksson-Steen; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Fostran; Normer; Värden; Förskollärares perspektiv; Utmanande beteende;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om förskollärares bemötande av utmanande beteende i barngruppen i relation till rådande normer och värden. Genom kvalitativa intervjuer med sex förskollärare undersöks vid vilka aktiviteter förskollärarna återkommande upplever utmanande beteende samt hur de resonerar kring sitt bemötande och de pedagogiska dilemman och organisatoriska hinder som de möter i samband med utmanande beteende. LÄS MER