Sökning: "värdera strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden värdera strategier.

 1. 1. Värdering av biologisk mångfald i stadsplanering. Fallstudie av Kungsbacka stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Tilde Grongstad; [2023-06-30]
  Nyckelord :”Biodiversity”; “Geographic Information Systems GIS ”; ”Multi Criteria Analysis MCA ”; “Urban”; ”Urban planning”; “Biologisk mångfald”; “Fysisk planering”; ”Geografiska Informationssystem GIS ”; ”Multikriterieanalys MKA ”; “Stadsplanering”;

  Sammanfattning : Som ett resultat av befolkningsutveckling och urbanisering har stadsområden blivit epicentrum för ökad efterfrågan på mark. Som svar på det växande trycket på mark behövs metoder för att utvärdera, bedöma och kartlägga värdet av biologisk mångfald och hur utvecklingen av markanvändningen påverkar den. LÄS MER

 2. 2. Är det rimligt? : En kvalitativ intervjustudie om lärares upplevelser av att undervisa om rimlighetsbedömning vid algoritmräkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nils Bond-Waldefeldt; [2023]
  Nyckelord :Matematik; Rimlighet; Algoritmer; Taluppfattning; Fenomenologi;

  Sammanfattning : Elevers förmåga att kunna göra rimlighetsbedömningar i matematiken påverkas i stor utsträckning av vilken undervisning de möter. Rimlighetsbedömning är något som finns med i det centrala innehållet för samtliga årskurser i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Strategier för att lindra lidandet vid såromläggningar av brännskador : En litteraturstudie med kvantitativ ansats

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Rikard Bergström; Sara Sjögren; [2023]
  Nyckelord :Burn wound care; suffering; nursing care; pain; Brännskadesårvård; lidande; omvårdnad; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omläggning av brännskador är förenat med stort lidande för patienten i form av smärta och ångest. Det finns forskning som belyser enskilda strategier för att lindra detta lidande men det saknas forskning som sammanställer strategierna. LÄS MER

 4. 4. Uppskattning i matematik : En litteraturstudie om elevers förmågor och svårigheter att använda uppskattning i beräkningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nils Bond-Waldefeldt; Olle Ryman; [2022]
  Nyckelord :Uppskattning; rimlighet; matematik; beräkningsuppgift; taluppfattning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie behandlar elevers förmåga att uppskatta i olika beräkningsuppgifter. Ett allt större fokus på algoritmer i undervisningen har lett till att elever ofta saknar kunskap för att se rimlighet i sina svar. Syftet med studien är att beskriva hur uppskattning i beräkningsuppgifter behandlas i forskning inom matematikämnet. LÄS MER

 5. 5. Hur cirkulär kan en värdekedja bli? : En fallstudie om hur ett tillverkningsföretag kan förutse cirkulära strategiers materialbesparande effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Caroline Granzell; Tom Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; materialeffektivitet; c-mått; värdeskapande;

  Sammanfattning : Cirkulär ekonomi anses ha möjlighet att omforma dagens linjära flöden genom att låta befintliga resurser cirkulera i samhället, något som EU-kommissionen och forskare menar kan främja en hållbar utveckling. Ambitioner för att nå antagna hållbarhetsmål i Agenda 2030 och arbetet för en cirkulär omställning av samhället har därmed intensifierats, både på EU-nivå och nationell nivå. LÄS MER