Sökning: "värdering till verkligt värde förvaltningsfastighet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden värdering till verkligt värde förvaltningsfastighet.

 1. 1. Värdering av förvaltningsfastigheter under coronapandemin : En kvalitativ studie om osäkerheter och verkligt värde

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Reuter Luthander; Oscar Lind; [2021]
  Nyckelord :Real estate; Investment property; Fair value; Market value; Valuation; Corona Pandemic; Thin market; Fastighet; Förvaltningsfastighet; Verkligt värde; Marknadsvärde; Värdering; Coronapandemin; Tunn marknad;

  Sammanfattning : Coronapandemin har en stor påverkan på många delar i samhället och inte minst på förvaltningsfastigheter. Marknaden för förvaltningsfastigheter drabbades av en nedgång i början av 2020 där värdet på fastigheterna nu kan ifrågasättas om det är rättvisande. LÄS MER

 2. 2. Värdering av förvaltningsfastigheter – En kvalitativ studie ur tre perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carl-Johan Lindgren; Jesper Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :Fair value; investment property; IFRS 13; valuation process; value theory; IAS 40; institutional theory; legitimacy theory; qualitative study; fair value hierarchy; valuation; interviews; Verkligt värde; förvaltningsfastigheter; IFRS 13; värderingsprocess; värdeteori; IAS 40; institutionell teori; legitimitetsteori; intressentteori; kvalitativ studie; avkastningsmodell; kassaflödesmodell; värderingshierarki; ortsprismetoden; intervjuer;

  Sammanfattning : Det har sedan länge konstaterats att förvaltningsfastigheter utgör en central roll i världsekonomin. Inte minst har detta uppdagats under kriser såsom den globala finanskrisen år 2008. Själva värdet på en förvaltningsfastighet är därför inte av intresse endast för fastighetsbolaget i fråga, utan även för intressenter. LÄS MER

 3. 3. Vilka parametrar ligger till grund för det verkliga värdet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Forsberg; Karl Wallengren; [2014-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kandidatuppsats med inriktning mot externredovisning på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Författarna till denna uppsats är Philip Forsberg och Karl Wallengren. Vi har haft Thomas Polesie, professor inom redovisning, som handledare. LÄS MER

 4. 4. Är värdet verkligt? : En kvantitativ studie om tillförlitligheten i redovisningen av förvaltningsfastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Andersson; Emelie Sundqvist; [2014]
  Nyckelord :verkligt värde; IAS 40; förvaltningsfastighet; extern värderare; vinstmanipulering; landsskillnader;

  Sammanfattning : Efter att International Accounting Standard 40 (IAS 40) infördes år 2005 avseende värdering av fastigheter till verkligt värde för noterade bolag, har det uppstått diskussioner. Tillförlitligheten har ifrågasatts eftersom värderingsmodellerna är komplexa och påverkas av det rådande marknadsläget. LÄS MER

 5. 5. Redovisning och värdering av förvaltningsfastigheter : Analys av fastighetsförvaltningsbolag listade på NASDAQ OMX Stockholm

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Emma Öst Yhlen; Malin Rickardsson; [2013]
  Nyckelord :IAS 40; ortsprismetod; Förvaltningsfastigheter; verkligt värde; huvudmetod; kassaflödesmetod; extern värdering; intern värdering; upplysningar;

  Sammanfattning : En förvaltningsfastighet har i syfte att generera hyresinkomster eller en värdestegring. År 2005 implementerades standarden IAS 40 som behandlar förvaltningsfastigheter, vilket bidrog till möjligheten att värdera förvaltningsfastigheterna till verkligt värde i koncernredo-visningen. LÄS MER