Sökning: "värderingar i livet"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden värderingar i livet.

 1. 1. Villkorligt friska : Identitetsprocesser, resiliens och stigmahantering hos unga vuxna med blödarsjuka

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Felix Bäcklin; [2022]
  Nyckelord :blödarsjuka; identitet; stigma;

  Sammanfattning : Syftet med denna explorativa intervjustudie är att undersöka hur unga vuxna personer med blödarsjuka (PMB) upplever sin tillvaro med sjukdomen i dagens Sverige. Särskilt fokus riktas mot blödarsjukans betydelse för identiteten och de sociala relationerna, vilket tidigare har studerats i liten utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Hjärt-lungräddning till varje pris? : etiska dilemman vid prehospitalt hjärtstopp hos vuxna - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Stina Roth; Erik Sköld; [2022]
  Nyckelord :Ambulance; Cardio-pulmonary resuscitation; Ethical dilemma; Patient-Centered Care; Ambulans; Etiskt dilemma; Hjärt-och lungräddning; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrunden beskriver hjärt-och lungräddning som en utmaning för ambulanssjuksköterskan.Utmaningen består i att göra det som upplevs vara rätt för patienten, anhöriga och vårdare. LÄS MER

 3. 3. Att komponera ett liv i balans : En kvalitativ studie av kvinnors karriärväxlingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Jensen Hellmér; Hanna Kvist; [2022]
  Nyckelord :Karriär; Konstruktivism; Careership; Värderingar; Familj;

  Sammanfattning : Kvinnor och män är inte jämställda på arbetsmarknaden. Högre utbildning till trots, tjänar kvinnor mindre, innehar färre chefspositioner, deltidsarbetar mer och tar större ansvar för hem och barn. Tidigare forskning visar att ungefär hälften av kvinnorna med barn karriärväxlar i medelåldern. LÄS MER

 4. 4. Medborgarfostran i skolan : Tre rektorers syn på demokratiuppdraget i svensk grundskola F-6

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Maria Lundahl; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur rektorer i grundskolan idag tolkar skolans demokratiska uppdrag. Hur arbetar men, enligt rektorn, med det demokratiska uppdraget i den dagliga verksamheten i grundskolan? För att få svar på frågan användes en kvalitativ forskningsdesign där semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre rektorer i grundskolan klass F-6. LÄS MER

 5. 5. Tänk på avståndet mellan utbildning och arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Andrea Musa; Martin Johansson; Johan Åhsberg; [2022]
  Nyckelord :Kompetensbrist; kompetensglapp; utbildningsbakgrund; utvecklare; soft skills; hard skills; Science General;

  Sammanfattning : I Sverige råder kompetensbrist inom IT-branschen enligt IT & Telekomföretagen. Relaterat till detta är att utvecklingen inom IT går så snabbt att utbildningarna inte hinner anpassas. Som svar har alternativa utbildningsvägar till högskola och universitet uppkommit. LÄS MER