Sökning: "värderingsförändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet värderingsförändringar.

 1. 1. Tillsammans är vi starka - en kvalitativ studie om BB-ockupationen i Sollefteå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Monica Kjörsvik; [2017]
  Nyckelord :Ockupation; Inglehart; Welzel; Sollefteå; Värderingar; Postmaterialism; Aktivism;

  Sammanfattning : Den pågående BB-ockupationen i Sollefteå har varit utgångspunkt för detta arbete. Syftet har varit att studera rörelsen och analysera den med hjälp av forskning inom värderingar och värderingsförändringar. LÄS MER

 2. 2. O/rättvis representation av utsatthet och lidande : En kritisk analys av Röda Korsets, UNHCRs & Svenska kyrkans representation av flyktingsituationen 2015

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Julia Moerman Hellman; [2016]
  Nyckelord :Representation; utsatthet lidande; moral media; NGO; kritisk diskursanalys; Chouliaraki;

  Sammanfattning : Med premissen att medierepresentation påverkar och påverkas av diskurser, värderingar ochnormer söker denna studie undersöka hur människor i utsatthet och lidande framställs i filmerav icke-statliga organisationer med inriktning på humanitärt bistånd. Med syftet att belysafaktorer i filmerna som kan uttrycka attityd- och värderingsförändringar fokuserar studien påfilmer från s. LÄS MER

 3. 3. Enastående ensamstående? : Valet att bli solomamma med IVF-teknologi.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Madelene Matsdotter; [2012]
  Nyckelord :Solo mother; single parent; IVF; paternity process; symbolic interactionism; development of society; changes in values; Solomamma; ensamstående förälder; IVF; faderskapsutredning; symbolisk interaktionism; samhällsutveckling; värderingsförändring;

  Sammanfattning : Sveriges Riksdag beslöt våren 2012 att även ensamstående kvinnor ska få tillgång till assisterad befruktning i Sverige. Hittills, och än så länge, har ensamstående kvinnor rest utomlands för att fertilitetsbehandlas. LÄS MER

 4. 4. Aktör eller struktur – En jämförande studie av läroböcker för gymnasieskolan i historia

  C-uppsats,

  Författare :Johan Andersson; [2011]
  Nyckelord :Historiesyn; läroböcker; aktörsperspektiv;

  Sammanfattning : SammanfattningUppsatsen undersöker om historiesynen i svenska gymnasieböcker förändrats. Närmarebestämt om styrkeförhållandet mellan det strukturella förklaringssättet och det aktörsbaseradeförklaringssättet förändrats i gymnasieskolans historieböcker mellan perioderna 1965-75 och000-010, och i sådana fall på vilket sätt. LÄS MER

 5. 5. Resa eller köpa bil? : en studie om ungdomars värderingar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Emma Selin; [2009]
  Nyckelord :Inglehart; values; youth; post-materialism; individualism; Inglehart; värderingar; ungdomar; postmaterialism; individualism; värderingsförändringar; knapphetshypotesen; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka svenska ungdomars värderingar, samt att utreda om det fanns någon skillnad mellan pojkar och flickors värderingar. Undersökningarna har tagit avstamp i Ronald Ingleharts teori om att den västerländska människan lämnar materialistiska värderingar för att anamma något som han kallar postmaterialism. LÄS MER