Sökning: "värderingsord"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet värderingsord.

 1. 1. Dokumentera ja, men hur? : En kvalitativ studie om journalgranskares kvalitetskriterier för tillfredsställande dokumentation i journaler inom socialtjänstens omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecca Ihrman; [2013]
  Nyckelord :social documentation; case book; inspector; SoL; LSS; social dokumentation; journalanteckning; granskare; SoL; LSS;

  Sammanfattning : Inom den sociala omsorgen idag ställs krav på att dokumentation ska föras kring de enskilda omsorgstagarna. Denna studies syfte var att beskriva och analysera journalgranskarnas kvalitetskriterier för tillfredsställande dokumentation i journaler inom socialtjänstens omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättningar. LÄS MER

 2. 2. Förskolelärares kontakt med hemmet : Att beskriva barns vardag på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Malin Nilsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ studie som tar upp relationen mellan förskola och hem, med fokus på de dagliga möten som sker då barnen lämnas och hämtas på förskolan. Syftet med uppsatsen är att visa hur förskola och hem kommunicerar och synliggöra de svårigheter som kan finnas i relationen mellan förskola och föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Responsen – observationsstudie av en lärares respons då eleverna själva söker bedömning av utfört arbete

  C-uppsats,

  Författare :Mimmi Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Formativ bedömning; lärande; respons; tidigare åldrar;

  Sammanfattning : Syftet: Syftet är att belysa en lärares muntliga respons i klassrummet genom analys av lärarens respons/svar dåeleverna i en klasssjälva söker bedömning av utfört arbete.Frågeställning:Vilka ord och uttryck använder läraren i sin muntliga respons till eleverna vid tre olika lektionstillfällen: a) i ämnet idrott och hälsa: samarbetsövning, b) i ämnet matematik: rättning, c) i ämnet svenska: alfabetsövning. LÄS MER