Sökning: "värderingsproblem redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden värderingsproblem redovisning.

 1. 1. Goodwillredovisning : En studie om de svenska bankernas redovisning av goodwill i Baltikum

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :JESSICA SUUTARI; SANDRA BENGTSSON; [2011]
  Nyckelord :goodwill; goodwill; goodwillredovisning; goodwill accounting; goodwill valuation; impairment; disclosure; financial crisis; swedish banks; goodwillvärdering; nedskrivning; upplysningar; finanskris; svenska banker;

  Sammanfattning : Bakgrund/problemområde: Goodwill har under en lång tid varit underlag för en rad studier om hur företagen redovisar och ska redovisa goodwill. IFRS baserar värderingen av goodwill på att företagsledningarna ska göra subjektiva bedömningar i form av uppskattningar och antaganden. LÄS MER

 2. 2. Humankapital i kunskapsintensiva företag likt fotbollsklubbar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Joakim Hissa; Anna Åhmark; [2008]
  Nyckelord :humankapital; värdering; redovisning; intellektuellt kapital; rättvisande bild;

  Sammanfattning : Kunskap har blivit en allt viktigare framgångsfaktor för företag de senaste åren. Tydligast syns det inom näringslivet där antalet kunskapsintensiva företag har ökat markant. LÄS MER

 3. 3. Öppnare redovisning med IFRS? : En illustrativ studie över fem företags årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Björn Svedberg; Thomas Larsson; [2006]
  Nyckelord :ifrs; ias; redovisning; regler; iasb; rapport; rapporter; årsredovisnig; årsredovisningar; abduktion; ias 36; ias 38; ifrs 3; ifrs 1; harmonisering; externredovisning; finans; värderingsproblem; värdering; immateriella tillgångar; tillgångar; tillgång; immateriell tillgång; goodwill; avskrivning; avskrivningar; IFRS; IAS.IASB; IAS 36; IAS 38; IFRS 3; IFRS 1;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det kommit fram exempel på att den ekonomiska information som företag lämnar ifrån sig inte alltid ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och framtidsutsikter. Redovisningsskandalerna i Enron, Worldcom och Parmalat är bara några exempel. LÄS MER

 4. 4. Förändringar i företags egna kapital vid införandet av IAS 39

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Kaspersson; Niclas Hemminger; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: EU arbetar med att försöka harmonisera redovisningsreglerna inomunionen, de har därför valt att införa IAS/IFRS standarder, vilket medför att alla svenskabörsnoterade koncerner från 1 jan 2005, skall redovisa i enlighet med detta. En omdiskuteradstandard inom IFRS är ”IAS 39 - Finansiella Instrument: Redovisning och värdering” somförespråkar värdering till verkligt värde av vissa finansiella instrument. LÄS MER

 5. 5. IAS/IFRS?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Diana Joseph; Anders Sandström; [2006]
  Nyckelord :IAS IFRS; Goodwill; impairement test; intangible assets; redovisning; koncern redovisning; de nya standarderna;

  Sammanfattning : Datum: 2006-10-10Nivå/utbildning: Kandidat uppsatsFörfattare: Diana Joseph och Ander SandströmHandledare: Gösta SöderlundTitel: IAS/IFRS?Problem: Hur påverkas företag och dess intressenter av IAS/IFRSimplementeringen och hur har deras föreberedelser fungerat?Syfte: Att få en djupare inblick i hur företagsintressenterna i form av revisorerna och analytiker har förberett sig inför IAS/IFRS införandet.Metod: En kvalitativ studieResultat/slutsatser: Att respondenterna till stor utsträckning varit väl förberedda inför den nya standarderna och att de överlag är positivt inställda till en ökad jämförbarhet och harmonisering av redovisningsreglerna. LÄS MER