Sökning: "värderingsproblem redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden värderingsproblem redovisning.

 1. 1. Ombildning från enskild firma till ett aktiebolag : Skattemässig värderingsproblem gällande tillgångar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ninorta Savci; [2020]
  Nyckelord :Ombildning; enskild firma; aktiebolag; tillgång; periodiseringsfond; expansionsfond; räntefördelning; uttagsbeskattning; underprisöverlåtelser; aktiekapital; nedsättning av aktiekapital; inkråmöverlåtelse; apportemission; otillbörlig skatteförmån; god redovisningssed; redovisning; K1-regler; K2-regler; värdering; värdering av tillgång vid ombildning; värdering av tillgång; oönskade skattekonsekvenser; företagsform..;

  Sammanfattning : I Sverige finns idag ett flertal olika företagsformer att välja mellan. Några av de företagsformerna är exempelvis enskild firma och aktiebolag. En näringsidkare kan ha startat en enskild firma som efter några år har expanderats. Näringsidkaren har då möjlighet att ombilda sin enskilda firma till ett aktiebolag. LÄS MER

 2. 2. Goodwillredovisning : En studie om de svenska bankernas redovisning av goodwill i Baltikum

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :JESSICA SUUTARI; SANDRA BENGTSSON; [2011]
  Nyckelord :goodwill; goodwill; goodwillredovisning; goodwill accounting; goodwill valuation; impairment; disclosure; financial crisis; swedish banks; goodwillvärdering; nedskrivning; upplysningar; finanskris; svenska banker;

  Sammanfattning : Bakgrund/problemområde: Goodwill har under en lång tid varit underlag för en rad studier om hur företagen redovisar och ska redovisa goodwill. IFRS baserar värderingen av goodwill på att företagsledningarna ska göra subjektiva bedömningar i form av uppskattningar och antaganden. LÄS MER

 3. 3. Humankapital i kunskapsintensiva företag likt fotbollsklubbar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Joakim Hissa; Anna Åhmark; [2008]
  Nyckelord :humankapital; värdering; redovisning; intellektuellt kapital; rättvisande bild;

  Sammanfattning : Kunskap har blivit en allt viktigare framgångsfaktor för företag de senaste åren. Tydligast syns det inom näringslivet där antalet kunskapsintensiva företag har ökat markant. LÄS MER

 4. 4. Öppnare redovisning med IFRS? : En illustrativ studie över fem företags årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Björn Svedberg; Thomas Larsson; [2006]
  Nyckelord :ifrs; ias; redovisning; regler; iasb; rapport; rapporter; årsredovisnig; årsredovisningar; abduktion; ias 36; ias 38; ifrs 3; ifrs 1; harmonisering; externredovisning; finans; värderingsproblem; värdering; immateriella tillgångar; tillgångar; tillgång; immateriell tillgång; goodwill; avskrivning; avskrivningar; IFRS; IAS.IASB; IAS 36; IAS 38; IFRS 3; IFRS 1;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det kommit fram exempel på att den ekonomiska information som företag lämnar ifrån sig inte alltid ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och framtidsutsikter. Redovisningsskandalerna i Enron, Worldcom och Parmalat är bara några exempel. LÄS MER

 5. 5. Förändringar i företags egna kapital vid införandet av IAS 39

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Kaspersson; Niclas Hemminger; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: EU arbetar med att försöka harmonisera redovisningsreglerna inomunionen, de har därför valt att införa IAS/IFRS standarder, vilket medför att alla svenskabörsnoterade koncerner från 1 jan 2005, skall redovisa i enlighet med detta. En omdiskuteradstandard inom IFRS är ”IAS 39 - Finansiella Instrument: Redovisning och värdering” somförespråkar värdering till verkligt värde av vissa finansiella instrument. LÄS MER