Sökning: "värderingsskapande"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet värderingsskapande.

 1. 1. Hur kan elever förväntas utveckla identiteter om de inte ges möjligheten till det

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Beyer; [2020]
  Nyckelord :Subjektifikation; Identitetsskapande; Subjektifiering; Värderingsskapande;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka den roll subjektifikation har i grundskolans historieundervisning. Genom att tillämpa kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med verksamma historielärare kring en planering av ett ämnesområde, är målet att utforska lärarens inställning till olika aspekter av utvecklingen av det autonoma identitetsskapande samt hur de inkluderas eller exkluderas i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Identitetsskapande genom en teoretiskt förankrad historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Beyer; [2018]
  Nyckelord :Identitetsskapande; historiemedvetande; historiedidaktik; identitet; identitetskonstruktion; kulturell identitet; lärandestrategier; värderingar; värderingsskapande; värderingsutveckling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt ämnar att granska vilka implikationer lärares förhållningssätt har för elevers identitetsutveckling samt identifiera vilka effekter historieundervisning har för elevers värderings- och identitetsskapande om den är förankrad i relevant teori. Frågeställningarna som denna kunskapsöversikt behandlar är: i) Vilken inverkan har historielärarens inställning till elevens värderings- och identitetsskapande? ii) Hur påverkas elevens värderings- och identitetsskapande genom tillämpningen av historiedidaktiska teorier i undervisning? För att finna ett adekvat underlag till arbetet gjordes en systematisk sökning av nyckelord med relevans för frågeställningarna, i databaser med tydliga pedagogiska inriktningar: SwePub, Libsearch, ERIC och Google Scholar. LÄS MER

 3. 3. Barns mångkulturella formningar genom barnlitteraturen : Utifrån kvalitativ textanalys uförd på ett urval av Astrid Lindgrens verk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Nadja Edlund; [2008]
  Nyckelord :Multi-culture; the literary view; children’s perceptions; Astrid Lindgren; Mångkultur; litteratur perspektiv; barns formning; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : Abstrakt Examinationsnivå: Examensarbete, 15 högskolepoäng, inom lärarprogrammet Högskolan i Gävle Titel: Barns mångkulturella formningar genom barnlitteraturen: Utifrån kvalitativ textanalys utförda på ett urval av Astrid Lindgrens verk Författare: Edlund, Nadja                                                                                                         Termin och år: Ht 2008                                                                                                           Institution: Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. Handledare: Daniel Pettersson                                                                                    Nyckelord: Mångkultur, litteratur perspektiv, barns formning, Astrid Lindgren   Syftet med uppsatsen är undersöka vilka värderingar som ingår i benämningen mångkultur samt hur barns mångkulturella uppfattningar formas genom barnlitteratur representerad av utvalda verk författade av Astrid Lindgren. LÄS MER