Sökning: "värderingsskapande"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet värderingsskapande.

 1. 1. Identitetsskapande genom en teoretiskt förankrad historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Beyer; [2018]
  Nyckelord :Identitetsskapande; historiemedvetande; historiedidaktik; identitet; identitetskonstruktion; kulturell identitet; lärandestrategier; värderingar; värderingsskapande; värderingsutveckling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt ämnar att granska vilka implikationer lärares förhållningssätt har för elevers identitetsutveckling samt identifiera vilka effekter historieundervisning har för elevers värderings- och identitetsskapande om den är förankrad i relevant teori. Frågeställningarna som denna kunskapsöversikt behandlar är: i) Vilken inverkan har historielärarens inställning till elevens värderings- och identitetsskapande? ii) Hur påverkas elevens värderings- och identitetsskapande genom tillämpningen av historiedidaktiska teorier i undervisning? För att finna ett adekvat underlag till arbetet gjordes en systematisk sökning av nyckelord med relevans för frågeställningarna, i databaser med tydliga pedagogiska inriktningar: SwePub, Libsearch, ERIC och Google Scholar. LÄS MER

 2. 2. Barns mångkulturella formningar genom barnlitteraturen : Utifrån kvalitativ textanalys uförd på ett urval av Astrid Lindgrens verk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Nadja Edlund; [2008]
  Nyckelord :Multi-culture; the literary view; children’s perceptions; Astrid Lindgren; Mångkultur; litteratur perspektiv; barns formning; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : AbstraktExaminationsnivå: Examensarbete, 15 högskolepoäng, inom lärarprogrammet Högskolan i GävleTitel: Barns mångkulturella formningar genom barnlitteraturen:Utifrån kvalitativ textanalys utförda på ett urval av Astrid Lindgrens verkFörfattare: Edlund, Nadja                                                                                                         Termin och år: Ht 2008                                                                                                           Institution: Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi.Handledare: Daniel Pettersson                                                                                    Nyckelord: Mångkultur, litteratur perspektiv, barns formning, Astrid Lindgren Syftet med uppsatsen är undersöka vilka värderingar som ingår i benämningen mångkultursamt hur barns mångkulturella uppfattningar formas genom barnlitteratur representerad avutvalda verk författade av Astrid Lindgren. LÄS MER