Sökning: "värderingsstyrd handel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden värderingsstyrd handel.

  1. 1. En analys av möjligheten att påverka konsumenters beteende till att acceptera en längre leveranstid, till förmån för mer hållbara transporter

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hanna Nilsson; Elsa Hall Andreasson; [2021-06-30]
    Nyckelord :E-handel; leveranstid; konsumentbeteende; motivation; B2C; värderingsstyrd handel; hållbarhet;

    Sammanfattning : Som en följd av den tekniska utvecklingen har e-handeln ökat kraftigt och omsättningen har mångdubblats under det senaste decenniet. Den ökade e-handeln har lett till lägre fyllnadsgrader och mindre effektiva rutter. Detta har i sin tur resulterat i ökade utsläpp och en större miljöpåverkan. LÄS MER