Sökning: "värderingsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet värderingsteori.

 1. 1. Har värderingar betydelse? : En kvantitativ studie om grundläggande värderingar inom offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jakob Ovall; André Domeij Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Grundläggande värderingar; Privat offentlig sektor; Kompetensbehov; Schwartz värderingsteori;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt huruvida grundläggande värderingar skiljer sig åt beroende på vilken sektor individen arbetar inom på den svenska arbetsmarknaden. Grundläggande värderingar syftar till individens uppfattning om vad som är viktigt och vad individen värdesätter. LÄS MER

 2. 2. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Erik Grafström; [2019]
  Nyckelord :consumer behaviour; corporate social responsibility; CSR 2.0; Hertzberg’s two-factor theory; laddering; means-end chain; Schwartz theory of fundamental values; konsumtionsbeteende; Hertzbergs tvåfaktorteori; Schwartz teori för grundläggande värderingar; socialt ansvarstagande i företag;

  Sammanfattning : Finansbranschen, vilken är en bransch beroende av relationer. Hållbarhetsarbete som innebär begränsning av social och miljömässig påverkan är idag en viktig del av företagande i många branscher. Hur hållbarhetsarbetet tas i uttryck kan skilja sig mycket även inom samma bransch. LÄS MER

 3. 3. Företagsvärdering : God värderingsmodell

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Charlotta Svensson; Sebastian Wendahl; [2012]
  Nyckelord :fundamental analys; substansvärdering; multipelvärdering; Företagsvärdering; god värderingsmodell; kassaflödesvärdering; marknadsvärdering;

  Sammanfattning : Allteftersom affärsvärlden har förändrats och blivit allt mer komplex har ävenföretagsförvärv blivit allt mer vanligt och behovet av företagsvärderingar ökat.Företagsvärderingar utförs i många olika situationer och för olika syften t.ex. i sambandmed sammanslagningar, vid värdering av aktier eller kreditgivning. LÄS MER

 4. 4. Börsnoterade fastighetsbolags finansiella situation och kapitalstruktur före och efter finanskrisen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :David Bengtsson; [2012]
  Nyckelord :real estate; capital structure; financial crisis; financial situation; börsnoterade fastighetsbolag; kapitalstruktur; finanskris; finansiell situation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Finanskrisen 2008-2009 hade sitt ursprung i överoptimistisk långivning med anknytning till fastigheter. Bostadsbubblan som hade uppstått mellan 2001-2006 i USA fick störst betydelse och kom att beskrivas som den främsta utlösande faktorn till finanskrisen. Bostadsbubblan sprack och huspriserna började falla under 2007. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsvärdering ur ett privatinvesterarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Henrik Dyberg; Peter Dyberg; [2009]
  Nyckelord :Fastighetsvärdering; flerbostadsfastighet; privatinvestering; värdering; värderingsteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att författarna vill belysa den problematik som fastighetsvärdering av flerbostadsfastigheter medför ur ett privatinvesterarperspektiv. Vi vill dessutom undersöka relevansen i den teori som finns på området.   Metod: Denna studie grundar sig på en kvalitativ metod. LÄS MER