Sökning: "värdeskapande företag"

Visar resultat 21 - 25 av 481 uppsatser innehållade orden värdeskapande företag.

 1. 21. Flexible office : Nya värden i traditionell bransch

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Taube; Kave Bashiri; [2020]
  Nyckelord :Management control; Service companies; Flexible office; Coworking; Customer value; Ekonomistyrning; Tjänsteföretag; Flexible office; Coworking; Kundvärde;

  Sammanfattning : Under det senaste årtiondet har ett antal aktörer som erbjuder gemensamma arbetsytor sett en kraftig global tillväxt. Denna tillväxt beror till stor del på att dessa aktörer erbjuder sina hyresgäster vissa aspekter som inte erbjuds inom traditionella hyreskontrakt. Ett exempel på detta är kortare avtalstid på uthyrbara ytor. LÄS MER

 2. 22. Värdeskapande av koldioxid frånbiogasproduktion : En kartläggning över lämpliga CCU-tekniker för implementeringpå biogasanläggningar i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Nils Broman; [2020]
  Nyckelord :carbon dioxide; Carbon capture and utilization; CCU; Carbon capture and storage; CCS; Carbon capture; utilization and storage; CCUS; Carbon dioxide utilization; biogas plant; biogas production; Carbon sinks; micro algae; Power to gas; liquid CO2; paris agreement; UNFCCC; Purification CO2; Upgrading CO2; amino scrubber; liquid scrubber; Cryogenic scrubber; contaminants biogas production; substrates used for biogas production; biogas upgrading technique review;

  Sammanfattning : Carbon dioxide from biogas production is currently considered to be without value and isbecause of this released into the atmosphere in the biogas upgrading process. The residualgas is a potential carbon source and can create value in the biogas manufacturing process. LÄS MER

 3. 23. Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter : En fallstudie på Wexiödisk AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Abo Sabih; Emil Sutarzewicz; [2020]
  Nyckelord :Purchasing process; purchasing process for transports; non-value creating activities; wastes; outsourcing; Inköpsprocess; inköpsprocess för transporter; icke-värdeskapande aktiviteter; slöserier; outsourcing;

  Sammanfattning : Titel: Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter. - En fallstudie på Wexiödisk ABBakgrund: Allt fler företag väljer att inte utföra transporterna på egen hand och istället samarbetar med tredjepartslogistikföretag. LÄS MER

 4. 24. EN JÄMFÖRELSE MELLAN TEGEL- OCH SEDUMTAK UTIFRÅN ETT MILJÖ- OCH KOSTNADSPERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Ted Eriksson; Simon Almersved; [2020]
  Nyckelord :LCC; LCA; MKA; Analytic Hierarchy Process; AHP; COPRAS; Livscykelanalys; Livscykelkostnadsanalys; Multikriterieanalys;

  Sammanfattning : Purpose: The housing demand remains high in Sweden and according to Boverket (2017) approximately 600 000 homes need to be built from 2017 to 2025. In order to make this a value-creating investment, the focus should be on trying to meet sustainable social, economic and environmental goals. LÄS MER

 5. 25. Att se behov som andra missar : En kvalitativ fallstudie om hur ett företag har etablerat sig på en konkurrensutsatt marknad

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johanna Bertils; Linnea Dinesen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utifrån denna studie går det att dra slutsatsen att företagets differentieringsstrategier har utgått från marknadsföringsmixen, STP-processen, värdeskapande, differentiering, relationsmarknadsföring & word of mouth, upplevelsebaserad marknadsföring och datadriven        marknadsföring. Förutom dessa faktorer har även företagets kultur och affärsidé varit en bidragande faktor till framgång. LÄS MER