Sökning: "värdeskapande processer"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden värdeskapande processer.

 1. 1. Vägen till värdeskapande. En kvalitativ undersökning av de bakomliggande drivande faktorerna till förändring inom vården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hillevi Glantz; Parya Forghani-Asl; [2022-02-16]
  Nyckelord :Drivkrafter; Innovation; change management; processer; formella informella strukturer; involvering;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa undersökning är följande frågeställningar syntetiserade; Vilka är de bakomliggande faktorerna för förändring på ett sjukhus?, Hur upplevs förändringar av olika yrkesgrupper och på vilket sätt kan de potentiellt påverka förändringsprocessen? Genom en induktiv metodansats har en empirisk datainsamling, i form av flertal intervjuer med medarbetare på ett sjukhus i Skaraborg, använts. Därefter samlades sekundärkällor inom change management för att belysa olika perspektiv på förändringsprocesser och drivkraft för att förklara den insamlade datan. LÄS MER

 2. 2. Styrning mot kundvärde : En flerfallsstudie på Atea Sverige AB och Bufab Sweden AB.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nathalie Lager Andersson; Elin Wiberg; [2022]
  Nyckelord :Customer value; customer value management; value creation; communication; value creation processes; Kundvärde; styrning mot kundvärde; värdeskapande; kommunikation; värdeskapande processer;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Värdeskapande är ett uttryck som funnits länge och det är en grundläggande faktor för att företag ska nå framgång i dagens konkurrenssituation. För att vara konkurrenskraftig behöver företag utgå från vad kunden efterfrågar och värderar. LÄS MER

 3. 3. Värdeskapande förvärv - vad utmärker vinnarna? : En explorativ studie om förvärvsbolags synergirealisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Engström; Johannes Hultberg; [2022]
  Nyckelord :Företagsförvärv; Värdeskapande; Stockholmsbörsen; Syneriger; Synergirealisering; Post-förvärvsprocess; Integration; Decentraliserad styrmodell;

  Sammanfattning : Studien undersöker integration och synergirealisering i post-förvärvsprocessen i syfte att identifiera framgångsfaktorer och förklaringsgrund för framgångsrikt post-förvärvsarbete. Studieobjekten är publika bolag noterade på Stockholmsbörsen. Samtliga bolag har under tidsperioden 2011-21 överavkastat SIX Return Index. LÄS MER

 4. 4. AI:s påverkan i tillverkningsindustrin : En analys av ett teaming-orienterat hjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Jonathan Andersson; Josefin Lindström; [2022]
  Nyckelord :Artificial intelligence; manufacturing; change; acceptance; perceptions; processes; Artificiell intelligens; tillverkning; förändring; acceptans; uppfattningar; processer;

  Sammanfattning : Världen är under ständig utveckling och digitaliseringen av världen har en hastighet som många organisationer har svårt att hänga med i. Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för samverkan mellan människa och artificiell intelligens. LÄS MER

 5. 5. RPA på en trafikledningscentral : En kvalitativ studie om trafikledares syn på automatiserade processermed RPA

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Marcus Jensen; [2022]
  Nyckelord :RPA; Robotic Process Automation; Trafikledare; Trafikledningscentral;

  Sammanfattning : Arbetsuppgifter som utförs på digitala system löper risk för att bli monotona, repetitiva ochtidskrävande. RPA, Robotic Process Automation, är en relativt ny teknik som kanautomatisera repetitiva och regelstyrda arbetsprocesser. LÄS MER