Sökning: "världssamhällemodellen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet världssamhällemodellen.

  1. 1. All makt utgår från Väst : En kritisk diskursanalys av Afghanistans politiska rekonstruktion

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Emma Svensson; [2006]
    Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Afghanistan; legitimitet; hegemoni; rekonstruktionsarbete; normer och värderingar; demokrati; världssamfundet; FN; liberalism; Väst som norm; säkerhet;

    Sammanfattning : Syften med denna uppsats är att studera vilka normer och värderingar som ligger till grund för rekonstruktionen av Afghanistans regeringsinstitutioner, samt vilka strukturer som gör att dessa normer är de hegemoniska globalt. I mitt analysarbete har jag framförallt använt mig av Norman Faircloughs textnära kritiska diskursanalys och ”Världssamhällemodellen”, där begrepp såsom legitimitet och hegemoni står i fokus. LÄS MER