Sökning: "värmepump"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet värmepump.

 1. 1. Development of a Simulation Model for Combined PVT and Ground Source Heat Pump Systems : A TRNSYS Model Created for Commercial Use

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :HANNA OLAUSSON; EMMA WERNIUS; [2021]
  Nyckelord :Electrify everything; Solar assisted heat pump; Solar Energy; TRNSYS; Elektrifiera allt; solassisterad värmepump; Solenergi; TRNSYS;

  Sammanfattning : The Swedish government has set a target of a 100% renewable electricity system by 2040. To reach this goal, many actions have to be undertaken. Electrification of buildings is one action to be undertaken as the residential sector accounts for a large share of greenhouse gas emissions, where the most energy efficient method is to use heat pumps. LÄS MER

 2. 2. Återvinning av restvärme i en biogasanläggning : Undersökning om värmepump som utnyttjar värme från rötrest i Hagelrums Gård/Biogas anläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Katja Andersson Schneider; [2021]
  Nyckelord :Heta pump; Digestate; Digester; Energy; Cost; Värmepump; Rötrest; Rötkammare; Energi; Kostnad;

  Sammanfattning : Hagelrums Gård/Biogas är ett lantbruk som producerar fordonsgas genom rötning.Till rötningen används främst gödsel i deras biogasanläggning med två rötkammare. LÄS MER

 3. 3. Energiutredning av en villa i Älvkarleby samt lönsamhetsanalys av solceller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Diyar Umer; [2021]
  Nyckelord :energieffektivisering; energiutredning; solceller; värmepumpar; IDA ICE;

  Sammanfattning : Energiutredning av gamla fastigheter är en betydelsefull åtgärd i dagens samhälle för att kunna identifiera och föreslå energieffektiviseringsåtgärder för att kunna minska dess totala energianvändning.Avsikten med denna utredning är att framställa olika förslag för att minimera energianvändningen för en villa i Älvkarleby samt analysera lönsamheten för en installation av en solcellsanläggning. LÄS MER

 4. 4. Technoeconomical evaluation of small-scale CO2 liquefaction using Aspen Plus

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Maja-Stina Svanberg Frisinger; [2021]
  Nyckelord :Carbon capture and storage CCS ; carbon dioxide; carbon neutral; production costs; pulp and paper mills; Avskiljning och lagring av koldioxid CCS ; koldioxid; koldioxidneutral; produktionskostnader; massa och pappersbruk;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att göra en teknoekonomisk utvärdering av processer för förvätskning av CO2 med hjälp av Aspen Plus. Ett flertal förvätskningsprocesser från tidigare studier jämfördes och från dessa valdes två förvätskningsprocesser ut för fortsatta studier och simuleringar. LÄS MER

 5. 5. Förnybar energi i småhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Martin Jonas Peter Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Energiteknik; solceller; solkraft; förnybar energi; energisystem; laddstation; grön teknik; värmepump; bergvärmepump;

  Sammanfattning : I detta examensarbete i energiteknik har en litteraturstudie om de vanligaste energisystemen i Sverige och en webbundersökning gjorts där 550 husägare i Järfälla kommun erbjudits att delta. I undersökningen ställdes 11 frågor om deras nuvarande energisystem och ifall de var benägna att investera i solkraft. LÄS MER