Sökning: "värmepump"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet värmepump.

 1. 1. Energilösningar för en energismart stadsdel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Pontus Dahl; Nicholas Näslund Sandmark; [2021]
  Nyckelord :Energismarta städer; netto-noll energianvändning; energilösningar; solceller; PV; solfångare; PT; solhybrider; PVT; geoenergisystem; bergvärme; borrhålslager; värmepump; Polysun; EED; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to conclude how the energy systems of smart cities can be designed to achieve an annual net-zero energy consumption. The study investigated different techniques that can be used for producing and storing energy locally. This was implemented on a planned residential project located in Veberöd, south of Scania. LÄS MER

 2. 2. En effekt- och kostnadsanalys av bostäder i Halmstad med olika uppvärmningssystem

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Viktor Palmgren; Ted Benjaminsson; [2020]
  Nyckelord :energi; effekt; effekttoppar; bostäder; uppvärmningssystem; kostnadsanalys; fjärrvärme; värmepump; direktverkande el; effektbrist; kapacitetsbrist;

  Sammanfattning : I samband med en ökad tillväxt och elektrifiering av samhället där andelen grön intermittent elkraft ökar och kärnkraften avvecklas kan efterfrågan på el vid topplasttimmar bli svårhanterliga för elnätsägare. Med en ökad risk för både effekt- och kapacitetsbrist i södra Sverige och långa handläggningstider vid utbyggnation av stam- och regionnät behöver nya åtgärder för att upprätthålla stabila elnät undersökas och analyseras. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd : En fallstudie och dataanalys av energideklarationer i Norrbottens län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Amanda Gren; [2020]
  Nyckelord :Energy performance certificate; EPC; Energy efficiency; Building stock; Energideklarationer; Dataanalys; Energieffektivisering; Byggnadsbeståndet; Norrbottens län;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn står för den största energianvändningen i hela Sverige på 40 %, följt av industrisektorn och transportsektorn. Sveriges riksdag har satt upp ett klimatpolitiskt ramverk från energiöverenskommelsen, bland annat med målet om att energianvändningen ska vara 50 % effektivare till år 2030 i jämförelse med år 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till BNP. LÄS MER

 4. 4. Minskad energianvändning och klimatpåverkan : En fallstudie av Preems kontor i Skarvikshamnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Johanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :energieffektivisering; energi; klimatpåverkan; klimat; ventilation; tilläggsisolering; värmesystem; fjärrvärme; värmepump; solceller; kontor; Preem;

  Sammanfattning : Preem has recently acquired a new office building and are interested inreducing the energy consumption, climate impact and annual energy costof the building. The purpose of this thesis is to examine how differentenergy efficiency measures as well as the installation of solar cellsaffect the energy use and climate impact of an office building. LÄS MER

 5. 5. Återladdningsförmågan hos en Bergvärmepump

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felix Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Geothermal energy that is being used for space heating with help of heat pumps is getting more and more common. In Sweden 2016, there was over 300 000 different facilities using geothermal energy with the help of bore hole heat exchangers, so called ground source heat pumps (GSHP). LÄS MER