Sökning: "värmeverk"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet värmeverk.

 1. 1. Utformning av förenklad metod för beräkningar av luftföroreningar från industrier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Jenny Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Air pollution; nitrogen dioxide; heating plant; AERMOD; Luftföroreningar; kvävedioxid; värmeverk; AERMOD;

  Sammanfattning : Luftföroreningar skadar människors hälsa och orsakar miljöproblem. Luftföroreningar kommer från många olika källor och ett stort bidrag står transporter och industrier för. Förbränningsanläggningar är en sorts industrier som bidrar med föroreningar av exempelvis kväveoxider, partiklar och koldioxid. LÄS MER

 2. 2. Reningstekniker för reducering av ammoniumkväve i rökgaskondensat.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Camilla Furvall; [2019]
  Nyckelord :Reningstekniker; Ammoniumkväve; Rökgaskondensat; SNCR;

  Sammanfattning : Utsläpp av kväveoxider (NOx) från förbränningsanläggningar har kraftigt minskat sedan kväveoxidavgiften infördes. Berörda anläggningar använder därför oftast rökgasrening med selektiv icke-katalytisk reduktion (SNCR). Metoden innebär att man tillsätter ammoniak i rökgaserna för att reducera NOx-halterna. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av värmeförluster i andra och tredje generationens fjärvvärme : Genom simuleringar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Victor Hansen; [2019]
  Nyckelord :Fjärrvärme; värmeförluster; betongkulvert; asbestcementrörledningar; simulering;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer är 50 % av alla lokaler och bostäder använder fjärrvärme som värmekälla. Fjärrvärmens grundtanke är att centralisera värmeproduktionen och producera värme storskaligt vid ett eller flera värmeverk. LÄS MER

 4. 4. Värmeverket : - ett ungdomens kulturhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Jonas Bäck; [2019]
  Nyckelord :social sustainability; heating plant; Bredäng; culture house;

  Sammanfattning : Temat för projektet är social hållbarhet, för vilken bostadssegregation har blivit en alltmer kritisk faktor, eftersom vi idag ser hur bostadsområden blir alltmer uppdelade. En uppdelning vilken inte bara är socialekonomisk, som tidigare, utan även etnokulturell. LÄS MER

 5. 5. Modellering av oljeeldade värmeverk för undersökning om hur dessa påverkas vid byte från fossilt till förnyelsebart bränsle.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Caroline Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Värmeverk; Förnyelsebart bränsle; Simulering; Hetvattenpanna; RME; TOP; Eldningsoljor; Kemiteknik; Chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report presents how a theoretical model of an oil-fired boiler is built. This model is built in one dimension and includes heat transfer due to convection and gas radiation from gas to a surface, conduction through a metal and convection from a surface to a liquid. LÄS MER