Sökning: "väst"

Visar resultat 1 - 5 av 3702 uppsatser innehållade ordet väst.

 1. 1. I skuggan av en brottsutredning: En rättssociologisk undersökning om Polismyndighetens brottsofferstöd

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linnea Weinz; [2022-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The judicial system in Sweden has a tradition of focusing on the perpetrator of the crime. The lesser focus on victims may lead to a decreased focus on victims’ human rights. This raises the question of how victims of crime obtain their right to health and healthcare. LÄS MER

 2. 2. Ibland når vi inte ända fram : Sjuksköterskors erfarenheter av att lindra oro och ångest hos patienter i palliativt skede

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Beatrice Hofflander; Elin Strand; [2022]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; oro; palliativ vård; sjuksköterskor; symptomlindring; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oro och ångest är ett vanligt förekommande symtom bland patienter inom den palliativa vården. Symtomen kan vara svåra att upptäcka i ett tidigt skede och kan därför skapa stort lidande för patienten. LÄS MER

 3. 3. Andraspråksutvecklingsarbetet i praktiken : En kvalitativ studie om svenska som andraspråklärares syn på andraspråksutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Cejna Demirsoy; Sophie Aleke; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkets roll är centralt för alla människor och det sätter sin prägel på livet för andraspråksindivider, genom att det påverkar deras möjlighet att komma in i samhället. Detta gör att svenska som andraspråksundervisningen blir jätteviktig för dessa individer, eftersom det är först där språkutvecklingen kan befrämjas(Skolverket, 2019, s. LÄS MER

 4. 4. Samhällsbyggnadskonsekvenser av riksgränsens rättsliga reglering mellan Sverige och Norge

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emilia Eliaeson; Matilda Nilsson; [2022]
  Nyckelord :national border; tractat; border overhaul; cross-border buildings; property formation; property exits; suitable property units; NorwaY; riksgräns; traktat; gränsöversyn; gränsöverskridande byggnader; fastighetsbildning; utfarter; lämplig fastighet; Norge;

  Sammanfattning : Sveriges och Norges geografiska landområde skiljs av riksgränsen. Riksgränsen är den längsta i Europa och avgränsar svensk och norsk lagstiftnings tillämpningsområde. Syftet med studien är att utreda vilken påverkan riksgränsen mellan Sverige och Norge har på samhällsbyggnadsprocessen i gränsnära områden. LÄS MER

 5. 5. Gender differences in Northern India's healthcare : Some health care workers’ experiences

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linnea Stjernholm; [2022]
  Nyckelord :Gender equality; Gender norms; Gender; Health care.;

  Sammanfattning : Background: A movement to improve women’s healthcare was started in 1885. Since then a lot of improvements have been made, but in order to provide all genders with equal healthcare, society has to pay more attention to gender disparity. LÄS MER