Sökning: "växa i tro"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden växa i tro.

 1. 1. Copingstrategier som personer med psykiatrisk diagnos använder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Holmgren; Lovisa Stålbrandt; [2021]
  Nyckelord :Coping strategies; individuals; psychiatric diagnosis; Copingstrategier; personer; psykiatrisk diagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots stora framgångar inom den psykiatriska vårdvetenskapen fortsätter psykiatriska sjukdomar att växa fram utbrett över hela världen. Genom coping kan en individ hantera de inre och yttre krav som ställs och överskrider individens personliga resurser. LÄS MER

 2. 2. The Guardian Forest : sacred trees and ceremonial forestry in Japan

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Oscar Nilzén; [2021]
  Nyckelord :sacred forests; shrine; Japan; religion; forest management;

  Sammanfattning : Forests have played a major role in the development of human society across the world. It is therefore no surprise that a natural resource which is such an integral part of human life gave rise to religious beliefs, superstition and notions of the supernatural in connection to trees. LÄS MER

 3. 3. Paketskåp - en lösning på last mile problematiken? En kvalitativ undersökning om paketskåp och dess påverkan på last mile problematiken ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Antbäck; Mikaela Johansson; [2020-06-30]
  Nyckelord :last mile; e-handel; paketskåp; e-handelsföretag;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån ett företagsperspektiv bidra med ökad kunskap och förståelse för paketskåps potential att skapa bättre förutsättningar för en effektivare last mile distribution. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ undersökning baserad på kvalitativa och semistrukturerade intervjuer i svenska e-handelsföretag. LÄS MER

 4. 4. Klimatanpassning av södra Sveriges skogsbruk inför ett förändrat klimat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felicia Svensson; [2020]
  Nyckelord :Skogsförvaltning; klimatanpassning; skötselmetoder; risker; enskilda skogsägare; klimatförändringar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Increased greenhouse gases in the atmosphere will have an extensive impact on Sweden's forests. These are an important natural resource, and they contribute with socially important functions such as ecosystem services and timber production. LÄS MER

 5. 5. Tro, makt och mening : Förskollärares berättelser om inkluderande utbildning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Cunosson; Jenny Lindberg; [2020]
  Nyckelord :diskurser; dokumentation; förskollärare; inkludering; likvärdighet; normer; specialpedagogiska perspektiv; subjektspositioner; undervisning;

  Sammanfattning : Detta är en studie med ett specialpedagogiskt perspektiv om förskolan som utbildningspraktik, där förskollärares berättelser om inkluderande undervisning och dokumentation utgör vår empiri. Förskolan har genom åren gått från ett omsorgsperspektiv till ett kunskapsperspektiv och tendensen är en ökning av mätningar av förskolans kvalitet. LÄS MER