Sökning: "växtbädd"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet växtbädd.

 1. 1. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Israelsson Mace; [2019]
  Nyckelord :green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Sammanfattning : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. LÄS MER

 2. 2. Dagvattenhantering med träd och kolmakadam

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marta Karlström; [2019]
  Nyckelord :biokol; kolmakadam; dagvattenhantering; stadsträd;

  Sammanfattning : Klimatförändringar tros öka risken för översvämningar och plötsliga skyfall i Sverige. Detta i kombination med att allt fler ytor i städer är hårdgjorda och att VA-ledningar avsedda för dagvatten är underdimensionerade gör dagvattenhantering till en viktig fråga i planeringen av städer. LÄS MER

 3. 3. Uppföljning av regnbäddar i Vellinge : etablering av växter i regnbädd med biokol i växtbädden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Ivic; [2019]
  Nyckelord :biofilter; biokol; blågrön infrastruktur; dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; regnbädd; växtmaterial; växtbädd; etablering; infiltration;

  Sammanfattning : Urbanization is a worldwide trend that has changed the natural water cycle. Today, storm-water in cities is considered a problem that, amongst other things, causes damage to infrastructure. LÄS MER

 4. 4. Dagvattenhantering : Vid Sunlight i Nyköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Catharina Serra Berglund; [2018]
  Nyckelord :stormwater; rain garden; dagvatten; skelettjordar; torrdamm; grundvatten; klimatförändringar; biofilter växtbädd; regnträdgård; miljökvalitetsnormer;

  Sammanfattning : Today stormwater is a growing problem and it is a hot topic for discussions. Due to the urbanization with growing cities and hard surfaces of asphalt and concrete, rainwater flows off the streets and takes contaminants into stormwater wells. From stormwater pipes, water is led to lakes and the sea. LÄS MER

 5. 5. Grovkorniga växtbäddar i trafiknära miljöer : ett sätt att minska skötselbehoven

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Jansson; [2017]
  Nyckelord :låg skötsel; grovkornig växtbädd; trafikmiljö; rondell; refug; sand; extensiv skötsel; torr; näringsfattig; makadam;

  Sammanfattning : Planteringar som befinner sig nära vägar utsätts i jämförelse med planteringar i mer naturlika områden för större påfrestningar. De utsätts regelbundet för föroreningar från trafiken och salter under vinterväghållningen. LÄS MER