Sökning: "växtbädd"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet växtbädd.

 1. 1. Växtsubstrat för en hållbar stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Nyckelord :växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. LÄS MER

 2. 2. Med stäppen som förebild : att skapa stäpplika planteringar i urban miljö med höga upplevelsevärden men med låga skötselkrav

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martin Brattström; [2020]
  Nyckelord :stäpp; prärie; urban; stad; gestaltning; skötsel; ståndortsanpassning;

  Sammanfattning : Stäppen är en halvtorr naturtyp som framförallt återfinns i Eurasien och Nordamerika. Naturtypen präglas av ett oberäkneligt klimat med oregelbunden nederbörd och stora temperaturvariationer över året. LÄS MER

 3. 3. Vitalisering med biokol i urbana växtbäddar : befintliga tekniker på marknaden som kan implementeras

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Björn Skålberg; Jacob Stenlund; [2020]
  Nyckelord :biokol; biochar; växtbädd; pyrolys; jordförbättring; vitalisering;

  Sammanfattning : Biokol är en produkt med högt kolinnehåll. Upptäckten av biokol “Terra preta” kommer från Sydamerika där biokol var en restprodukt som visade sig ha mycket positiva effekter på växtligheten. LÄS MER

 4. 4. En utredning av Stockholms stads åtgärdsnivå för dagvatten : Modellering av omhändertagen vattenvolym och reningseffekt i en planerad växtbädd

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Caroline Eliasson; Lovisa Gidlöf; [2020]
  Nyckelord :stormwater; stormwater management; stormwater facility; raingarden; precipitation data; dimensioning; Stockholm municipality; Mike Urban; Mouse; StormTac; dagvatten; dagvattenhantering; dagvattenanläggning; växtbädd; nederbördsdata; dimensionering; Stockholms stad; åtgärdsnivå; Mike Urban; Mouse; StormTac;

  Sammanfattning : I Sverige förväntas klimatförändringar leda till ökad nederbörd med kraftiga skyfall samt längre regnvaraktighet, vilket resulterar i att en större mängd vatten behöver tas omhand. I urbana miljöer kan detta bli svårare eftersom mängden tillgängliga ytor minskar och andelen hårdgjorda ytor ökar vilket leder till en snabb dagvattenavrinning med större tillförsel av föroreningar till recipienten. LÄS MER

 5. 5. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Israelsson Mace; [2019]
  Nyckelord :green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Sammanfattning : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. LÄS MER