Sökning: "växtföljd"

Visar resultat 16 - 20 av 65 uppsatser innehållade ordet växtföljd.

 1. 16. Inköp av färdigfoder kontra egen foderproduktion, hur påverkas lönsamheten i äggföretag? : en fallstudie av två företag i odlingsområde Gns & Ss

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Arvid Ektander; Kristian Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Lönsamhet; Äggproduktion; Foderproduktion; Matematisk optimering; Odlingsförutsättningar; Gårdsberedning;

  Sammanfattning : Ekonomin för svenska äggproducenter har försämrats under de senaste åren och det är en rad olika faktorer som föranlett den försämrade lönsamheten. Nya krav på inhysningssystem har lett till ökade produktionskostnader och överproduktion då gamla system inte avvecklats enligt plan är exempel på faktorer som bidragit till den försämrade lönsamheten. LÄS MER

 2. 17. Etablering av konventionell gräsfröodling i Västra Götaland och på Gotland

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Gustaf Carlsson; Anton Björkqvist; [2018]
  Nyckelord :gräsfrö; Rörsvingel; Ängsgröe; etablering;

  Sammanfattning : Intresset för gräsfröodling har ökat mot bakgrund av växtföljdens betydelse i det långsiktiga och mer hållbara jordbruket. Detta gäller i synnerhet rena växtodlingsgårdar med fokus på spannmålsproduktionen eftersom dessa gårdar ofta inte har tillgång till stallgödsel som kan tillföra större mängd organiskt material till jorden. LÄS MER

 3. 18. Hur odlare genom odlingsåtgärder kan påverka mikrolivet i jorden : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Maria Olsson; [2018]
  Nyckelord :mikroorganismer; mikrober; bakterier; svampar; gynna; nytta; odling; marktäckning; plöjning; organiskt material;

  Sammanfattning : Jordens mikroliv har visat sig vara känsligt för de störningar som människan orsakar vid brukning av jorden. Ett rikt mikroliv är viktigt för jordens funktionalitet och antalet mikroorganismer kan ses som en indikator för jordens hälsa och kvalitet. LÄS MER

 4. 19. Jämförande av lönsamhet mellan ekologisk och konventionell växtodling i Skåne

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karl Gustafsson; Fredrik Jansson; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk växtodling; reducerad jordbearbetning; ekonomisk kalkyl; kalkyl etableringsmetod;

  Sammanfattning : Efterfrågan på ekologiska råvaror och produkter ökar årligen och det inhemska behovet överstiger utbudet. Arbetet visar på en fortsatt ökning av efterfrågan på ekologiska livsmedel i Sverige. LÄS MER

 5. 20. Råttsvingel och ekorrsvingel : biologi, utbredning och kontrollmöjligheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Rickard Hagdahl; [2018]
  Nyckelord :råttsvingel; ekorrsvingel; Vulpia myuros; Vulpia bromoides; rödsvingel; bekämpning; herbicidtolerans; fröbank; gräsogräs; utbredning; gräsfröodling; växtföljd; våretablering; falsk såbädd; direktsådd; reducerad bearbetning; plöjning; ACCase-hämmare;

  Sammanfattning : Råttsvingel (Vulpia myuros) och ekorrsvingel (Vulpia bromoides) har blivit allt vanligare problem i norra Europa. I Danmark finns stor förekomst av främst råttsvingel i gräsfröodlingar men även i höstveteodlingar. I odlingar av rödsvingel och ängsgröe har framförallt råttsvingel blivit en etablerad art i södra delen av Sverige. LÄS MER