Sökning: "växthusgas"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet växthusgas.

 1. 1. Maximal CO2-reduktion per investerad krona för personbilar: En bred systemanalys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Johan Kollberg; [2019]
  Nyckelord :biodrivmedel; elbil; koldioxid; CO2; växthusgas; livscykelanalys; batteri; bränsleförbrukning; kostnad; produktion; bio fuels; electric vehicles; carbon dioxide; greenhouse gas; life cycle analysis; battery; fuel efficiency; cost; production; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study examines the cost efficiency of reducing carbon emissions for personal vehicles by changing from petrol to either liquid bio fuels or electric operation. Based on own simulations of fuel consumption, life cycle-emissions and -production costs are derived based on existing knowledge through previous studies. LÄS MER

 2. 2. Metanogenreduktion : en hållbar lösning på växthuseffekten?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Karin Tufvesson; [2019]
  Nyckelord :metanogener; metan; våmflora; metanreducerande strategier; djurvälfärd;

  Sammanfattning : Allt fler blir medvetna om vikten av hållbar utveckling och klimatpåverkan. Metan, en potent växthusgas som bidrar till en ökad växthuseffekt är ofta i fokus. Inte sällan får idisslare bära den största skulden för det människoorsakade metanutsläppet. I idisslares våm finns nämligen mikroorganismer, metanogener, som bildar metan. LÄS MER

 3. 3. Koldioxidflöde från mark i sydskånsk lövskog, en jämförelsestudie med avseende på dikeskvalitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Alexander Nordström; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; CO2-flux; deciduous forest; soil respiration; forest drainage; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Att dika skogar till förmån för bland annat bättre tillväxt kan påverka och förändra faktorer som marktemperatur och markfuktighet vilka är de viktigaste faktorerna för markrespirationen och flödet av koldioxid till atmosfären. Markrespirationen svarar för huvuddelen av koldioxidflödet till atmosfären från ett markbundet ekosystem. LÄS MER

 4. 4. Klimatperspektivet i MKB för svenska väg- och järnvägsplaner : En studie gällande hur klimataspekten hanteras i rådande miljöbedömningar och hur hanteringen bör utvecklas till följd av nya EU-direktiv

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Brännström; [2018]
  Nyckelord :Environmental Impact Assessment; Climate; environmental aspect; Miljökonsekvensbeskrivning; Klimat; Miljöaspekt;

  Sammanfattning : Sverige har fastslagit nationella miljömål som bland annat fastställer att Sverige inte ska orsaka några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. För att nå klimatmålen krävs insatser från en rad olika sektorer. LÄS MER

 5. 5. End-of-life scenarios for bioplastic food and drinking packages : a study of Swedish bioplastic waste disposal habitsand environmental impacts

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Tilda Hansson; [2018]
  Nyckelord :bioplastic; biodegradable plastic; compostable plastic; biobased plastic; PLA; Bio-PET; consumer;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate real end-of-life scenarios for some of the most common bioplastics, such as PLA and Bio-PET, for food and drinking packages in Sweden and to evaluate some of the potential environmental consequences of these scenarios. Life Cycle Analysis often evaluate intended end-of-life scenarios for bio-plastic products, but this study used an explorative research method, gathering infor-mation of the conduction and habits of bioplastics to evaluate if these scenarios were the ones occurring. LÄS MER