Sökning: "växtsubstrat"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet växtsubstrat.

 1. 1. Växtsubstrat för en hållbar stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Nyckelord :växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. LÄS MER

 2. 2. Svamp som växtmaterial inom landskapsarkitektur : exempel på designprinciper

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Christopher Mörk; [2020]
  Nyckelord :svamp; mykorrhiza; landskapsarkitektur; biosorption; mykoremidering;

  Sammanfattning : Ämnet för kandidatarbetet är svamp; den organism som först möjliggjorde för växter att vandra upp från haven på land för 450 miljoner år sedan. Kandidatarbetet undersöker svamp ur ett landskapsarkitekturperspektiv genom en litteraturgenomgång som sedan mynnar ut i ett antal designprinciper. LÄS MER

 3. 3. Motiv och möjligheter för vall som biogassubstrat

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Carl Andås; [2020]
  Nyckelord :vall; biogas; anaerob rötning; grass biogas; anaerobic digestion;

  Sammanfattning : Vallgröda som substrat för biogasproduktion är ovanligt i Sverige idag men återaktualiserades i och med Biogasmarknadsutredningen (SOU 2109:63). Vall odlades på ca 1 100 000 ha i Sverige år 2016 och är vår vanligaste gröda. LÄS MER

 4. 4. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Sammanfattning : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Urban trees are thriving : an explanation of the innovation of the Stockholm soil system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonathan Nyman; [2017]
  Nyckelord :Stockholm soil system; innovation; structural soil; plants; trees; innovation adoption theory; complexity theory; tree officer; landscape architecture;

  Sammanfattning : The situation for urban trees is often highly problematical. Due to the high proximity between different functions in cities, space is often quite limited which makes it hard for plants to establish and grow. LÄS MER