Sökning: "växtsubstrat"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet växtsubstrat.

 1. 1. Växtsubstrat för en hållbar stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Nyckelord :växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. LÄS MER

 2. 2. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Sammanfattning : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Urban trees are thriving : an explanation of the innovation of the Stockholm soil system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonathan Nyman; [2017]
  Nyckelord :Stockholm soil system; innovation; structural soil; plants; trees; innovation adoption theory; complexity theory; tree officer; landscape architecture;

  Sammanfattning : The situation for urban trees is often highly problematical. Due to the high proximity between different functions in cities, space is often quite limited which makes it hard for plants to establish and grow. LÄS MER

 4. 4. Kvalitet på avrinningsvatten från extensiva gröna tak

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jenny Andersson; [2015]
  Nyckelord :Vattenkvalitet; gröna tak; näringstillförsel; rening; tungmetaller;

  Sammanfattning : Gröna tak har blivit en alltmer vanlig åtgärd för att hantera ökade dagvattenmängder i städer med stora andelar hårdgjorda ytor. Större delen av forskningen hittills har fokuserat på hur vattenretention och fördröjning av toppflöden ser ut för gröna tak, medan endast ett fåtal studier har undersökt hur kvaliteten på det avrinningsvatten som taken genererar ser ut. LÄS MER