Sökning: "våld hemma"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden våld hemma.

 1. 1. Identifiera och hantera våld i nära relation på arbetsplatsen : Kartläggning av chefers inställning och kunskaper

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mikaela Kron; Söderlund Jessica; [2019]
  Nyckelord :intimate partner violence; workplace; staff appraisal.; våld i nära relationer; arbetsplats; medarbetarsamtal;

  Sammanfattning : The societal problem of intimate partner violence is becoming more recognized and can be tackled from several angles, including the workplace. The workplace could help the victims of intimate partner violence by raising the issue during staff appraisal and implementing it as a routine so that these questions are asked to everyone. LÄS MER

 2. 2. "En tung börda på ett barns axlar" : En kvalitativ studie om vuxna barns upplevelse av att växa upp med alkoholmissbrukande vårdnadshavare och dess påverkan i vuxen ålder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Hempele; Amanda Viklund; [2019]
  Nyckelord :Alkoholmissbrukande vårdnadshavare; försvårande under uppväxt; hjälpsamt under uppväxt; skyddsfaktorer; påverkan i vuxen ålder; utsatta barn;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad vuxna barn till alkoholmissbrukande vårdnadshavare upplever varit försvårande och hjälpsamt under uppväxten samt hur de tror att uppväxten påverkat deras liv i vuxen ålder. Detta undersöktes genom kvalitativ metod där skriftliga narrativ samlades in via en enkät som delades på Facebook. LÄS MER

 3. 3. Barn som utsätts för våld inom familjen : Hur upptäcks de inom socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Andersson; Petra Edfors; [2018]
  Nyckelord :Socialtjänst; barn- och ungdomspsykiatri; BUP; våld; våld i hemmet; barnmisshandel; våldsutsatta barn; familjevåld; upptäcka.;

  Sammanfattning : Trots att samhället har ett ansvar för att skydda barn från våld, är det flera barn som utsätts för våld utan att någon upptäcker det. Studier visar att barn som utsätts för våld hemma löper större risk att utveckla svårigheter såsom psykiska problem, samt att många barn inte berättar om våldet ifall frågan inte ställs. LÄS MER

 4. 4. Avvägningen mellan våldsutsatta barns behov av kontinuitet och återförening vid vårdnadsöverflyttningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aulona Rrecaj; [2015]
  Nyckelord :familjerätt; förvaltningsrätt; socialrätt; kontinuitet; stabilitet; återförening; vårdnadsöverflyttning; family law; administrative law; social and welfare law; continuity; stability; reunion; costody transfers; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Principen om barnets bästa framhålls i både svensk nationell rätt och i internationella konventioner. Barnets bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör barnet, så som barnets boende, umgänge och vårdnad. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser i samband med ensamarbete : Verbalt hot är det dominerande våldet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Jerry Sidehed; [2015]
  Nyckelord :housing support; threat; violence; solitary work; experiences; prevention; boendestödjare; hot; våld; ensamarbete; upplevelser; förebyggande;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka boendestödjarnas upplevelse av våldoch hot om våld i samband med ensamarbete på serviceboendet. Frågeställningar var: Hur är upplevelserna betingade på serviceboendena när det handlar om situationer med risk för våld och hot om våld mot personalen? Hur upplever personalen ensamarbete på serviceboendet och hemma hos klienter? Vilka förutsättningar finns att förebygga situationer med våld och hot om våld? För att undersöka fenomenet använde jag tidigare forskning inom fältet. LÄS MER