Sökning: "våld nära relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 430 uppsatser innehållade orden våld nära relationer.

 1. 1. Könsskillnader i uppfattningar om psykiskt våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Jonsson; [2019]
  Nyckelord :psychological abuse; intimate partner violence; opinions; gender differences;

  Sammanfattning : Forskning kring våld i nära relationer handlar ofta om fysiskt våld. Fysiskt våld uppfattas som mer allvarligt än psykiskt våld. Psykiskt våld har visats vara mer vanligt och skadorna går inte att upptäcka med blotta ögat. Studiens syfte var att undersöka uppfattningar om psykiskt våld i nära relationer. LÄS MER

 2. 2. MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Narima Vajzovic; Armina Nasic; [2019]
  Nyckelord :mäns våld mot kvinnor; emotionssociologi; gräsrotsbyråkrati; våld; våld i nära relationer; FREDA; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka socialarbetares arbete samt upplevelse av arbetet med våldsutsatta kvinnor. I studien har vi undersökt detta utifrån att ta reda på hur detta arbete ser ut som utförs av socialarbetarna samt hur socialarbetarna både känslomässigt upplever och använder sig av emotioner i arbetet med våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ulrika Norgren; Olivia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; intersektionellt perspektiv; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor, i synnerhet våld i nära relationer, är ett allvarligt samhällsproblem som är vanligt förekommande globalt och nationellt. Kvinnor påverkas inte enbart fysiskt utan även mentalt och våldet kan ha kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Hur allvarligt anses partnervåld vara mot en man jämfört med mot en kvinna? : En vinjettstudie om bedömningar och insatser för kvinnor och män utsatta för partnervåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Mikaela Andersson; Filip Edorsson; [2019]
  Nyckelord :domestic partner violence; women exposed to violence; men exposed to violence; social constructivism; gender theory; partnervåld; våldsutsatta kvinnor; våldsutsatta män; socialkonstruktivism; genusteori;

  Sammanfattning : Partnervåld innefattar våld i nära relationer i en partnerrelation. Tidigare forskning kring partnervåld fokuserar främst på våldet gentemot kvinnor, med manliga förövare. Manliga offer utsatta för partnervåld diskuteras sällan, och forskningen om ämnet är begränsat. LÄS MER

 5. 5. Våld i kärlekens namn : Kvinnors självbiografiska skildringar av våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nilla Eliasson; Agnes Krebs; [2019]
  Nyckelord :Domestic violence; turning point; leaving process; normalisation process; autobiography.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate how women exposed to violence in close relationships portray their experiences in autobiographies, to generate understanding of what is significant in their choice to stay or leave the relationship. To investigate this phenomenon, the following questions have been used as starting points: (1) How are the women’s inclination to report the perpetrator described? (2) How are the turning point that causes women to leave the relationship described? (3) How are the social services and the judiciary’s help to the women described? The intention has been to investigate how four women form their experiences from a relationship where violence has occurred, focusing on what makes women stay in the relationship or leave the relationship. LÄS MER