Sökning: "våldsbejakande extremism"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden våldsbejakande extremism.

 1. 1. Att värna demokratin. Kommunala tjänstepersoners konstruktioner av demokrati, rättigheter och medborgarskap i det kommunala arbetet med återvändare och islamistisk våldsbejakande extremism

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Clara Lebedinski Arfvidson; [2019-03-21]
  Nyckelord :demokrati; våldsbejakande extremism; återvändare; problemframställning; fixering; förskjutning; gräns; rättigheter;

  Sammanfattning : This thesis investigates how the problem with so called returnees (återvändare) and violent extremism (våldsbejakande extremism) is constructed in the municipal work with and against the same in Sweden, using Carol Bacchi’s and Susan Goodwin’s Foucaultdian approach to policy analysis – the so-called “what’s the problem represented to be?” approach – as its primary method. The purpose is to explore how Swedish ideas of democracy are formed, strengthened and challenged, and what effects this may have on notions of citizenship and human rights. LÄS MER

 2. 2. Metoder för lärares arbete mot våldsbejakande islamistisk extremism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hugo Duregård; [2019]
  Nyckelord :våldsbejakande; extremism; islamism; motverka; skola; lärare; metod; bemöta; radikalisering; jihadism;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att kartlägga vilka för lärare tillämpbara metoder som av forskare förts fram för att motverka och bemöta islamistisk våldsbejakande extremism i skolan. Empirin utgörs av vetenskapliga artiklar, myndighetsrapporter och metodmaterial, företrädesvis sådana som skrivits på svenska under perioden 2013 till 2018. LÄS MER

 3. 3. Att implementera en handlingsplan : En kvalitativ studie om förändringsprojekt i kommunal verksamhet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sophie Janulf; [2019]
  Nyckelord :Directional complexity; technical complexity; change projects as processes; Drivkraftskomplexitet; teknisk komplexitet; förändringsprojekt som processer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att generera kunskap om vad som påverkar förändringsprojekts utfall, genom att studera kommunalt anställdas upplevelser av att ansvara för interna förändringsprojekt. Studien är ett försök att belysa förändringsprojekt sett som processer som drivs med hjälp av projektlogik, för att ytterligare förstå svårigheter och möjligheter i kommunala projektsammanhang. LÄS MER

 4. 4. Nationalismens återkomst : En kvalitativ undersökning om svenska myndigheters hantering av vit makt miljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Erika Olsson; Philippa Benson; [2019]
  Nyckelord :vit makt-miljön; nordiska motståndsrörelsen; offentlig förvaltning; offentligt rum; yttrandefrihet;

  Sammanfattning : Denna sociologiska uppsats syftar till att undersöka svenska myndigheters hantering av våldsbejakande högerextremistiska rörelser. Uppsatsens syfte är att förstå hur svenska myndigheter, i relation till det offentliga rummet, arbetar mot den högerextremistiska våldsbejakande vit makt-miljön och på så vis bidra till förståelse för olika myndigheters olika ansvar. LÄS MER

 5. 5. "Du spelar ett högt spel om du sätter ifrån eller ryter ifrån till elever" : Gymnasielärares syn på deras möjligheter att bemöta extrema åsikter utifrån sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Michaela Nydahl; Linda Svedjehammar; [2019]
  Nyckelord :Street-level bureaucrats; Lipsky; Violent extremism prevention; Extreme opinions; Teachers; Students; Gräsrotsbyråkrater; Lipsky; Våldsbejakande extremism; Extrema åsikter; Lärare; Elever;

  Sammanfattning : I svenska skolan har lärare ett uppdrag att arbeta förebyggande mot “våldsbejakande” extremism. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare ser på sin roll att arbeta med detta samt hur de menar att deras arbetssituation påverkar deras möjlighet att bemöta extrema åsikter hos elever. LÄS MER