Sökning: "våldtäkt stödbevisning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden våldtäkt stödbevisning.

 1. 1. Misstrodda målsägande i diskursiv belysning - Om synen på våldtäktsoffer i brottmålsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ragnhild Omstedt; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; straffprocessrätt; bevisrätt; bevisupptagning; bevisvärdering; trovärdighet; tillförlitlighet; stödbevisning; våldtäkt; våldtäktsoffer; brottsoffer; kritisk diskursanalys; genusvetenskap; genusrättsvetenskap; socialkonstruktivism; criminal proceedings; rape victim; critical discourse analysis; gender studies; social constructivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In public opinion, as well as in the legal system, there is a general disbelief of those who report rape. This distrust is partially founded on a reoccurring perception that women often lie when reporting crimes of sexual violence. LÄS MER

 2. 2. I rollen som offer - En kvalitativ studie av hur offerstatus påverkar domstolens bedömning av trovärdighet och tillförlitlighet i våldtäktsärenden.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Fanny Wahlström; Linnéa Gahm; [2018]
  Nyckelord :Brottsoffer; Domstol; Tillförlitlighet; Trovärdighet; Våldtäkt.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I våldtäktsärenden där stödbevisning saknas baseras ofta domsluten på målsägandes och den tilltalades utsagor. Detta innebär att trovärdighet och tillförlitlighet blir viktiga och inverkande faktorer. LÄS MER

 3. 3. Sexualbrott : Det nya lagförslaget & problematik vid bevisning i domstol

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Sara Bystedt; Marcus Bryggman; [2018]
  Nyckelord :Sexualbrott; nya lagförslaget; stödbevisning; bevis.;

  Sammanfattning : Dagens sexualbrottslag bygger på att en gärningsperson genom våld eller hot tvingat någon till en sexuell handling. Denna syn ämnar att förändras genom en ny framställd proposition som bygger på att handlingen ska ingås med frivillighet. Huvudsyftet med nya lagförslaget är att alla sexuella handlingar ska ingås med samtycke. LÄS MER

 4. 4. Rättssäkerhetsproblem vid bevisvärdering i mål gällande våldtäkt mot barn, då ord står mot ord - En rättsfallsanalys av hovrättens avgöranden från 2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nina Erlandsson; [2018]
  Nyckelord :Allmän rättslära; straffrätt; bevisvärdering; barnvåldtäktsmål; utsageanalys; trovärdighetsbedömning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bevisvärdering av barns och vuxnas utsagor har länge varit ett omdiskuterat ämne där rättssäkerheten i domstolens fria bevisvärdering har ifrågasatts. I våldtäktsmål är det vanligt att stödbevisning saknas och att ord står mot ord. LÄS MER

 5. 5. Förtroendebevisning i mål om våldtäkt och i mål om olaga hot

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Korths-Aspegren; [2017]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Straffrätt; Jurisprudence; Criminal law; Muntlig stödbevisning; Förtroendebevisning; Rättssäkerhet; Beviskrav; Differentierade beviskrav; Våldtäkt; Olaga hot; Rättsfallsstudie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I förevarande arbete utreds dels, i arbetets första del, huruvida förtroendebevisning i praktiken får olika effekt i mål om våldtäkt och i mål om olaga hot, dels, i arbetets andra del, huruvida det resultat som arbetets första del utmynnat i kan förklaras eller rättfärdigas genom att argumentera för att förtroendebevisning har olika beviskraft i mål om våldtäkt och i mål om olaga hot eller att det föreligger differentierade beviskrav brotten emellan. För att avgöra huruvida förtroendebevisning får samma effekt i mål om våldtäkt som i mål om olaga hot företas i arbetets första del en rättsfallsstudie. LÄS MER